Torna

Formació Professional

Preguntes freqüents

 

Índex

 

  1. Qui pot estudiar en un centre d’educació de persones adultes?
  2. Què es pot estudiar en un centre d’educació de persones adultes?
  3. A quin curs d’ESPA em puc matricular en un centre d’educació de persones adultes?
  4. Quan em puc matricular?
  5. Puc examinar-me per lliure per obtenir el títol d’ESO?
  6. Puc examinar-me per lliure per obtenir el títol de batxiller

Qui pot estudiar en un centre d’educació de persones adultes?

L’educació de persones adultes s’adreça a persones majors de devuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis.

Excepcionalment poden cursar els ensenyaments formals les persones majors de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:

  1. a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti assistir als ensenyaments que imparteixen els centres educatius en règim ordinari.
  2. b) Ser esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.
  3. c) Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures judicials.

L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que es trobi en alguna de les situacions indicades amb anterioritat, ha d’aportar la documentació que ho acrediti en el moment d’inscriure’s.

 

↑ Índex

 

Què es pot estudiar en un centre d’educació de persones adultes?

Estudis d’Ensenyaments Inicials
Estudis d’Educació Secundària per a Persones Adultes
Preparacions de proves d’accés per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
Preparació per a les proves d’accés a la UIB per a persones majors de 25 anys
Preparacions de proves lliures per a l’obtenció del títol d’ESO per a majors de 18 anys
Preparació de proves lliures per a l’obtenció del títol de batxillerat per a majors de 20 anys
Cursos d’idiomes: preparació per a les proves de català des del nivell A1 fins el C2, castellà per a estrangers, anglès, alemany i rus, entre d’altres.
Oferta SOIB. Podreu trobar l’oferta formativa en el següent enllaç.

 

Podreu trobar tota l’oferta formativa relativa al curs en el següent enllaç.

 

↑ Índex

 

A quin curs d’ESPA em puc matricular en un centre d’educació de persones adultes?

 

Si vols matricular-te a estudis d’ESPA per primera vegada, hauràs de participar, amb caràcter preceptiu, en el procés VIA (valoració inicial de l’alumnat), que és una prova de nivell i una valoració total de la formació reglada que aportis, la maduresa personal i les experiències i els coneixements adquirits mitjançant aprenentatges no formals i informals.

 

↑ Índex

 

Quan em puc matricular?

El calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018 és el següent:

 

SETEMBRE    
· Del 5 al 10: matrícula de l'alumnat que el curs anterior era alumne d'un centre d'educació de persones adultes.

  • Del 11 al 24: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d'educació de persones adultes.


FEBRER    
· Del 10 al 14: matrícula als ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes que condueixen a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

 

↑ Índex

 

Puc examinar-me per lliure per obtenir el títol d’ESO?

Sí, si vols obtenir el títol d’ESO has de tenir devuit anys, com a mínim, o complir-los durant l’any natural en què et presentis a les proves.

 

A més a més, per poder-te examinar de la prova lliure d’ESO no podràs estar matriculat en ensenyaments que condueixin a la titulació de graduat en educació secundària obligatòria.

 

Si vols més informació sobre la convocatòria corresponent al 2017, clica damunt aquest enllaç.

 

↑ Índex

 

Puc examinar-me per lliure per obtenir el títol de batxiller?

Sí, pots participar en aquesta prova si acredites els requisits següents:

Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.
Ser resident a les Illes Balears.
Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.
No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.
No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims.

↑ Índex

© Govern de les Illes Balears