Normativa FP

PDF Presentació als Centres de la Nova Llei d'FP (12/02/2024)

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 23 d’octubre de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

OrdreCNT08_cat_BOIB 6_12_08.pdf Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular per als títols de formació professional del sistema educatiu que es dictin d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 172 Ext., de 6 de desembre)

 

PDF Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la modalitat d'ensenyament presencial

 

PDF Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent per la qual es dicten les dicten les instrucciones per a la concreció de determinats aspectes de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura ded 13 de juliol de 2009

 

PDF Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears

 

PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació del’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organitzaciói el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixend’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitatd’ensenyament presencial

 

PDF Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 23 d’octubre de2014 per la qual es dicten instruccions per a l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicleformatiu que els alumnes que promocionen al segon curs tenen pendents de superar

 

FP Bàsica

PDF Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears

 

PDF Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l'organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears, BOIB 101 de 26 de juliol de 2014.