Torna

Formació Professional

Previsions respecte a l’oferta de les proves lliures de formació professional 2024

Darrera modificació: 11/09/2023

Per tal de facilitar la planificació als alumnes que tenguin previst presentar-se a les proves lliures en la propera convocatòria de l’any 2024, es considera adient avançar les previsions què es disposen en aquest moment. Aquesta informació és preliminar i pot estar subjecte a modificacions fins a la publicació de la convocatòria oficial, previsiblement en el primer trimestre de l’any 2024.


Les persones que, disposant dels requisits d’accés, no puguin conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial ni a distància, o per altres motius, es poden presentar a algun dels mòduls professionals dels cicles formatius, amb les limitacions següents:


a) No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
b) Per als mòduls impartits en anglès als graus superiors no es tindran en compte les hores de docència addicionals per computar la durada del mòdul.
c) S’han de respectar les limitacions establertes per a alguns cicles i centres que figurin a la convocatòria (en principi, les que s’inclouen en el llistat adjunt a la part inferior)

  • La inscripció està subjecta a taxes. El pagament s’ha de fer a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). En el termini d’inscripció trobareu habilitada la web de l’Agència Tributària per fer el tràmit. El pagament s’ha de fer a nom de l’inscrit i se us requerirà el N.I.F. d’aquest.
  • La matrícula per cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball s’ha de formalitzar en modalitat presencial.
  • Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i no tenguin aprovat o exempt el mòdul de Formació en Centres de Treball, l’han de cursar en la modalitat presencial al mateix temps que cursen el mòdul de Formació en Centres de Treball.
  • Els alumnes que en cursos anteriors hagin superat algun mòdul d’un cicle que ha deixat d’oferir-se a la seva illa de residència poden sol·licitar la inscripció per lliure a la resta de mòduls durant els dos cursos posteriors a aquell en què s’hagi deixat d’oferir el mòdul que sol·licita. El centre educatiu ha d’acceptar les sol·licituds rebudes sempre que disposi de personal amb atribucions docents en els mòduls sol·licitats i disposi de les instal·lacions específiques necessàries per dur a terme les proves.
  • No es poden sol·licitar convalidacions ni exempcions a les proves lliures.
  • Les persones que tenguin algun mòdul superat d’un cicle que correspongui a un títol regulat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que s’hagués començat a substituir per un títol nou regulat per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), es poden inscriure per fer els mòduls que li maquin per acabar el cicle en els dos cursos posteriors a la supressió del mòdul, segons reguli la convocatòria de proves lliures.
  • Una persona no podrà matricular-se en les proves lliures en els mateixos mòduls professionals en què es trobi matriculada simultàniament, en qualsevol modalitat i en qualsevol comunitat autònoma. En cas d'identificar-se aquesta duplicitat, les administracions competents implicades procediran a l'anul·lació de totes les matrícules. Tampoc no es pot inscriure a proves lliures d’un mateix cicle a dos centres diferents.

Per altra banda, teniu present que els cicles de grau superior inclouen mòduls que s’han de realitzar en llengua anglesa. També s’adjunten les previsions a la part inferior.

Finalment, teniu en compte que aquestes previsions es poden anar actualitzant, us recomanam anar revisant periòdicament aquesta pàgina fins a la publicació de la Convocatòria.

Llistat de previsions de cicles formatius 2024

Llistat de mòduls de grau superior en llengua anglesa 2024

© Govern de les Illes Balears