Torna

Formació Professional

Convocatòria Programes de Qualificació Inicial 2022-2023

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis.

Resolucions

PDF Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d’economia social durant el curs 2022-2023 (02/06/2022)

ANNEX 2
Oferta de programes de qualificació inicial - (versió castellana)

ANNEX 3
Criteris de valoració - (versió castellana)

ANNEX 4
Oferta de cicles formatius de grau bàsic per municipis - (versió castellana)

ANNEX 5
Sol·licitud d’ajuts per a programes de qualificació inicial 2022-2023 - (versió castellana)

ANNEX 6
Declaració responsable - (versió castellana)

ANNEX 7
Despeses subvencionables - (versió castellana)

ANNEX 8
Distribució del pressupost de despeses de programes de qualificació inicial 2022-2023 - (versió castellana)

ANNEX 9
Compromís de col·laboració entre la corporació local, la mancomunitat o l’entitat i el centre de treball per al desenvolupament del mòdul de Pràctiques - (versió castellana)

ANNEX 10
Acceptació de la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional - (versió castellana)

ANNEX 11
Full de càlcul - Model de compte justificatiu

ANNEX 12
Model de memòria dels mòduls del programa de qualificació inicial - (versió castellana)

ANNEX 13
Model de memòria dels mòduls del programa de qualificació inicial específic - (versió castellana)

ANNEX 14
Compromís de l’alumne i dels seus pares o tutors d’incorporació al programa de qualificació inicial - (versió castellana)

ANNEX 15
Declaració de veracitat de dades bancàries - (versió castellana)

Normativa

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (BOIB Núm. 45, de 28 de març de 2020) - (versión castellà)

© Govern de les Illes Balears