Torna

Formació Professional

Oferta formativa FP a distància. 

A. Mòduls professionals de cicles formatius de Grau Mitjà

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa (ADG21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0437

Comunicació empresarial i atenció al client

160

---

0438

Operacions administratives de compra-venda

120

---

0439

Empresa i administració

100

---

0440

Tractament informàtic de la informació

230

---

0441

Tècnica comptable

100

---

0156

Anglès

160

---

0451

Formació i orientació laboral

90

---

0442

Operacions administratives de recursos humans

150

---

0443

Tractament de la documentació comptable

150

---

0446

Empresa a l’aula

170

---

0448

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

170

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0232

Automatismes industrials

295

20 h pràctiques obligatòries

0235

Instal·lacions elèctriques interiors

295

20 h pràctiques obligatòries

0241

Formació i orientació laboral

90

---

0233

Electrònica

90

10 h pràctiques obligatòries

0234

Electrotècnia

190

10 h pràctiques obligatòries

0236

Instal·lacions de distribució

130

15 h pràctiques obligatòries

0237

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

130

10 h pràctiques obligatòries

0238

Instal·lacions domòtiques

130

15 h pràctiques obligatòries

0239

Instal·lacions solars fotovoltaiques

60

6 h pràctiques obligatòries

0240

Màquines elèctriques

130

15 h pràctiques obligatòries

0242

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0221

Muntatge i manteniment d’equips

235

20 h pràctiques obligatòries

0222

Sistemes operatius monoestació

155

---

0223

Aplicacions ofimàtiques

235

---

0229

Formació i orientació laboral

90

---

0225

Xarxes locals

235

---

0226

Seguretat informàtica

140

---

0227

Serveis en xarxa

170

---

0228

Aplicacions web

100

---

0224

Sistemes operatius en xarxa

180

---

0230

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0052

Manteniment mecànic preventiu del vehicle

90

Permís de conducció B
20 h pràctiques obligatòries

0054

Dotació sanitària

125

13 h pràctiques obligatòries

0055

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

235

24 h pràctiques obligatòries

0057

Evacuació i trasllat de pacients

235

24 h pràctiques obligatòries

0058

Suport psicològic en situacions d’emergència

60

---

0062

Formació i orientació laboral

90

---

0061

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

125

---

0053

Logística sanitària en emergències

175

---

0056

Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

235

19 h pràctiques obligatòries

0059

Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles

110

---

0060

Teleemergències

60

---

0063

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia (SAN22)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0099

Disposició i venda de productes

90

9 h pràctiques obligatòries

0100

Oficina de farmàcia

155

12 h pràctiques obligatòries

0103

Operacions bàsiques de laboratori

255

45 h pràctiques obligatòries

0106

Formació i orientació laboral

90

---

0101

Dispensació de productes farmacèutics

245

16 h pràctiques obligatòries

0061

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

125

---

0020

Primers auxilis

40

10 h pràctiques obligatòries

0102

Dispensació de productes parafarmacèutics

215

53 h pràctiques obligatòries

0104

Formulació magistral

190

47 h pràctiques obligatòries

0105

Promoció de la salut

135

33 h pràctiques obligatòries

0107

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0210

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

125

---

0212

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

140

---

0213

Atenció i suport psicosocial

235

---

0215

Suport domiciliari

235

35 h pràctiques obligatòries

0217

Atenció higiènica

95

9 h pràctiques obligatòries

0020

Primers auxilis

40

10 h pràctiques obligatòries

0218

Formació i orientació laboral

90

---

0211

Destreses socials

145

---

0214

Suport a la comunicació

100

15 h pràctiques obligatòries

0216

Atenció sanitària

205

30 h pràctiques obligatòries

0831

Teleassistència

130

10 h pràctiques obligatòries

0219

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

B. Mòduls de cicles de Grau Superior:

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior Assistència a la direcció (ADG31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions  addicionals

0647

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

95

---

0648

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

95

---

0649

Ofimàtica i procés de la informació

250

Activ. en anglès

0650

Procés integral de l’activitat comercial

140

---

0651

Comunicació i atenció al client

160

---

0179

Anglès

130

---

0665

Formació i orientació laboral

90

---

0661

Protocol empresarial

140

---

0662

Organització d’esdeveniments empresarials

170

---

0663

Gestió avançada de la informació

160

Activ. en anglès

0180

Segona llengua estrangera

130

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració i finances (ADG32)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0647

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

95

---

0648

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

95

---

0649

Ofimàtica i processament de la informació

250

Activ. en anglès

0650

Procés integral de l’activitat comercial

140

---

0651

Comunicació i atenció al client

160

---

0179

Anglès

130

---

0658

Formació i orientació laboral

90

---

0652

Gestió de recursos humans

100

---

0653

Gestió financera

120

---

0654

Comptabilitat i fiscalitat

120

---

0655

Gestió logística i comercial

80

---

0656

Simulació empresarial

180

Activ. en anglès

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional (COM34)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0625

Logística d'emmagatzematge 130

---

0827

Comerç digital internacional

55

---

0825

Finançament internacional

120

---

0829

Formació i orientació laboral

90

---

0627

Gestió administrativa del comerç internacional

185

---

0623

Gestió econòmica i financera de l'empresa

170

---

0822

Sistema d'informació de mercats

80

---

0823

Màrqueting internacional

140

---

0824

Negociació internacional

85

---

0826

Mitjans de pagament internacionals

80

Activ. en anglès

0622

Transport internacional de mercaderies

165

Activ. en anglès

0179

Anglès

130

Activ. en anglès

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Gestió d’allotjaments turístics (HOT31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0171

Estructura del mercat turístic

100

---

0172

Protocol i relacions públiques

110

---

0173

Màrqueting turístic

150

---

0176

Recepció i reserves

270

Activ. en anglès

0175

Gestió del departament de pisos

110

---

0179

Anglès

130

---

0182

Formació i orientació laboral

90

---

0174

Direcció d’allotjaments turístics

180

---

0177

Recursos humans en allotjaments

85

---

0178

Comercialització d’esdeveniments

125

Activ. en anglès

0180

Segona llengua estrangera

130

---

0183

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d' Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (HOT32)
Codi Nom Hores Indicacions addicionals
0180

2a llengua estrangera

130 ---
0384

Recursos turístics

110 ---
0172

Protocol i relacions públiques

110 ---
0173

Màrqueting turístic

150 ---
0397

Gestió de productes turístics

100 ---
0401

Formació i orientació laboral

90 ---
0171

Estructura del mercat turístic

100 ---
0402

Empresa i iniciativa emprenedora

60 ---
0399

Direcció d'entitats d'intermediació turística

140 ---
0383

Destinacions turístiques

180 ---
0398

Venda de serveis turístics

130 ---
0179

Anglès

130 ---

 

 

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Guia, informació i assistències turístiques (HOT33)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0171

Estructura del mercat turístic

100

---

0172

Protocol i relacions públiques

110

---

0173

Màrqueting turístic

150

---

0383

Destinacions turístiques

270

Activ. en anglès

0384

Recursos turístics

110

---

0179

Anglès

130

---

0389

Formació i orientació laboral

90

---

0385

Serveis d’informació turística

130

Activ. en anglès

0386

Processos d’assistència i guia

140

---

0387

Disseny de productes turístics

140

---

0180

Segona llengua estrangera

130

---

0390

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0369

Implantació de sistemes operatius

210

---

0370

Planificació i administració de xarxes

170

---

0371

Fonaments de maquinari

100

---

0372

Gestió de bases de dades

260

Activ. en anglès

0373

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació

130

---

0380

Formació i orientació laboral

90

---

0374

Administració de sistemes operatius

125

---

0375

Serveis de xarxa i Internet

125

---

0376

Implantació d’aplicacions web

135

Activ. en anglès

0377

Administració de sistemes gestors de bases de dades

60

---

0378

Seguretat i alta disponibilitat

95

---

0381

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (IFC32)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0485

Programació

230

---

0484

Bases de dades

170

Activ. en anglès

0483

Sistemes informàtics

170

---

0487

Entorns de desenvolupament

90

---

0493

Formació i orientació laboral

90

---

0373

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació

120

---

0491

Sistemes de gestió empresarial

95

---

0489

Programació multimèdia i de dispositius mòbils

85

---

0490

Programació de serveis i processos

70

---

0486

Accés a dades

125

---

0494

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

0488

Desenvolupament d'interfícies

125

Activ. en anglès

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions Web (IFC33)
Codi Nom Hores Indicacions addicionals
0484

Bases de dades

170 ---
0483

Sistemes informàtics

170 ---
0485

Programació

230 ---
0373

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació

120 ---
0617

Formació i orientació laboral

90 ---
0487

Entorns de desenvolupament

90 ---
0618

Empresa i iniciativa emprenedora

60 ---
0615

Disseny d'interfícies web

125 ---
0614

Desplegament d'aplicacions web

90 ---
0613

Desenvolupament web en entorn servidor

160 ---
0612

Desenvolupament web en entorn client

125 ---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil (SSC31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0011

Didàctica de l’educació infantil

260

---

0012

Autonomia personal i salut infantil

250

Activ. en anglès

0014

Expressió i comunicació

160

---

0015

Desenvolupament cognitiu i motor

200

---

0021

Formació i orientació laboral

90

---

0013

El joc infantil i la seva metodologia

200

Activ. en anglès

0016

Desenvolupament socioafectiu

100

---

0017

Habilitats socials

100

---

0018

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social

100

---

0020

Primers auxilis

40

---

0022

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

© Govern de les Illes Balears