Torna

Formació Professional

Informació general de les proves d'accés a grau mitjà

En aquesta pàgina trobareu la informació general per a la prova d’accés a grau mitjà, vàlida per a totes les convocatòries. Per informació específica de la darrera convocatòria, com llistat de centres, calendaris de proves. Seguiu aquest enllaç.


Que és la prova d’accés?

És una prova que permet accedir a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

La prova d’accés a grau mitjà acredita que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà.

La prova d'accés a la formació professional de grau mitjà podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius. (article 31.2 del RD 1363/2007)

Qui pot fer les proves d’accés?

Per poder inscriure’t a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
- No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau mitjà.
- Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau mitjà i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Cada quan es convoca la prova d’accés?

Es convocarà, almenys una vegada a l'any. La matrícula sol ser el mes de març i les proves al maig, però s’ha d’estar atent a les dates de cada any. Quan surt al BOIB també se n’informa en aquest web.

A on m’he d’inscriure?

La prova es farà als centres que es determinin en cada convocatòria.
La inscripció s’ha de fer al mateix centre en què es fa la prova.
La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

De quines matèries m’he d’examinar? En que consisteix la prova?

La prova d’accés és la mateixa per a tots els cicles formatius de grau mitjà i té les parts següents:
a) Matèries de la part de comunicació:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
b) Matèries de la part social:
- Ciències socials, geografia i història
c) Matèries de la part cientificotecnològica:
- Matemàtiques
- Ciències de la natura o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una).

Quina durada tenen els exàmens?

• Part de comunicació: 2 hores
• Part social: 1 hora
• Part cientificotecnològica: 2 hores

Què em demanaran? Com puc preparar les proves?

Els continguts, l’estructura de les proves, els criteris d’avaluació i qualificació de cada matèria, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova són els establerts a les Orientacions per a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Hi ha un document per a cada matèria i es troben publicades a l’enllaç següent. (enllaç a Orientacions GM).

Estan disponibles els exàmens d’anys anteriors. (enllaç a Models d’examen GM).

Per preparar les proves d’accés s’ofereixen cursos en alguns centres d’educació de persones adultes (CEPA).


Com es calcularà la nota de la prova?

• La qualificació de cada matèria és numèrica, de zero a deu punts.
• La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
• La qualificació final es calcula sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cadascuna de les parts i és la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’apte o de no apte. Si no es pot calcular la mitjana s’indica no apte.
• Si l’aspirant està exempt d’examinar-se de la prova de llengua catalana, la qualificació de la part de comunicació és la qualificació de la matèria de llengua castellana.
• Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana es calcula sobre les parts avaluades.
Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents.


Obtindré algún certificat?

• El centre educatiu facilitarà a l'interessat un certificat amb els resultats de la prova.
• Només les proves d’accés superades tenen validesa permanent a la totalitat de l’Estat espanyol. En relació a les exempcions s’ha de consultar la normativa de la comunitat autònoma on voleu cursar la formació professional.
• Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.
• La superació de la prova permet la sol·licitud de plaça pel torn d’accés mitjançant altres vies.
• La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.
• La superació de la prova d’accés a grau mitjà permet accedir a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.


Puc demanar adaptacions de la prova?

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova en inscriure’s. Per justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:
a) Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
b) Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
c) Informe, emès el present curs escolar o el curs previ, pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
d)Informe, emès el present curs escolar o el curs previ, per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
e) Informe, emès el present curs escolar o el curs previ, per un professional col•legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.


Puc demanar exempcions? Quines? On les he de demanar? On les he de demanar? Que passa si estic exempt de totes les parts, m’he de matricular a les proves?

Sí, hi ha casos en què es poden demanar exempcions, són els següents:

De tota la prova:
• Haver superat una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
• Haver superat una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
• Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
• Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.

De la part de comunicació:
• Haver superat l’àmbit de comunicació del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
• Haver superat l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

De la part social:
• Haver superat l’àmbit social del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
• Haver superat l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

De la part cientificotecnològica:
• Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
• Haver superat l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
• Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
• Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part d’un cicle de grau mitjà de formació professional.
• Tenir acreditades una o més unitats de competència d’un títol de tècnic o d’una qualificació professional de nivell 2.

De la prova de llengua catalana:
• Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb el que es determina a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març). Aquesta exempció l’ha de sol·licitar l’alumne a la secretaria del centre en el moment de la inscripció per a que la trameti al servei competent de la conselleria. Podeu trobar la documentació a presentar en el següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4024162

• Tenir el certificat de nivell B1 de català, o equivalent, o un nivell superior.

Sol·licituds:
Totes les exempcions se sol·liciten en el centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui.
Les persones que tenguin dret a l'exempció de llengua catalana, si l’han demanada i no tenen la documentació corresponent, l'han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova de llengua catalana.
No es pot admetre la documentació que concedeixen aquesta exempció que es presenti amb posterioritat al dia de la prova.

Acumulació d’exempcions:
• Les persones que tenguin l’exempció total de fer la prova no cal que facin la prova ni s'inscriguin per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
• Les persones que acumulin l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés no cal que facin la prova ni s'inscriguin per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
• En qualsevol dels casos, per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita l’exempció total o l’exempció de fer cada una de les parts de la prova.

No obstant això, i sempre que s’examini d’alguna matèria, tenen la possibilitat de presentar-se a la prova amb la finalitat de disposar de qualificació.

Acumulació de parts superades i d’exempció de la resta de les parts:
Les persones que tenguin parts de la prova d’accés superades i tenguin l’exempció de fer la resta de les parts, segons l’article 16 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 no cal que facin la prova ni que s’inscriguin per fer-la.

Per sol·licitar plaça durant el procés d’admissió a cicles formatius s’ha d’aportar la documentació que acrediti la superació d’alguna de les parts i l’exempció de les altres.

En aquest cas la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la mitjana de la qualificació de les parts superades.

En cas de presentar-se a la prova, les qualificacions de les parts superades en convocatòries anteriors, o d’alguna d’aquestes, poden mantenir-se a la present convocatòria únicament en cas de examinar-se d’alguna matèria d’alguna de les altres parts.

Hem puc imprimir aquesta informació?
En aquest tríptic teniu recollida la informació més important de les proves d’accés a grau mitjà en un format per imprimir.

Quina és la normativa que regula les proves d’accés?
Les proves d’accés a cicles formatius estan regulades per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears.

© Govern de les Illes Balears