Torna

Formació Professional

Assegurances

 

Atenció sanitària per accident i assegurança de responsabilitat civil

 

Certificat assegurances 2020.pdf Certificat assegurances Curs escolar 2021-22 (Actualitzat 03/03/2022)

PDF Gestió d'eventualitats (Actualitzat 07/03/2022)

PDF Comunicat d'accidents pòlissa (Actualitzat 09/05/2022)

PDF Protocol general d'accidents (Actualitzat 01/09/2021)

PDF Protocol d'accidents a altres comunitats autònomes (Actualitzat 07/03/2022)

 

Assegurança Escolar

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç de la seu electrònica de la CAIB:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=36&lang=ca&codi=27037&coduo=36

Assegurança dels alumnes que realitzen pràctiques formatives (a partir de 16 anys)

En compliment de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball

Article 81.1
La Conselleria d’Educació i Cultura subscriu una pòlissa d’assegurances d’accidents i de responsabilitat civil, complementària a l’assegurança escolar, per cobrir les possibles eventualitats que es puguin produir durant el desenvolupament de les pràctiques formatives.

Camp d'aplicació

a) Centres educatius públics

Alumnes d’FP bàsica i ensenyaments superiors que estiguin en pràctiques en un Centre de Treball o facin una estada fora del Centre educatiu i en empreses organitzada o autoritzada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

A efectes de l’assegurança és pràctica formativa en un centre de treball la que es fa en un conjunt d’entitats, institucions, etc, sota la supervisió d’un tutor o tutora designats pel centre de treball.

b) Centres educatius privats en aquelles ensenyances concertades amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

Els centres educatius privats i les entitats que imparteixen ensenyaments no inclosos en règim de concert han de subscriure pel seu compte una pòlissa d’assegurances per a la cobertura de les possibles eventualitats que es puguin produir durant el temps que es facin les pràctiques formatives. (article 81.2 Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny del 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears)

 Cobertura 

 • Mort per accident amb un capital garantit de 30.050 €
 • Incapacitat permanent segons barem fins 30.050 €
 • Assistència sanitària per accident il·limitada als centres concertats per l’asseguradora durant un any a Balears

La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven davant el risc d’accidents i responsabilitat civil succeït i quan es deriven danys, (personals als alumnes o materials) que s'han produït a terceres persones com a conseqüència de l'activitat que ha dut a terme l'alumnat i docents fent el seguiment de l’alumnat, en centres educatius públics, centres educatius privats en aquelles ensenyances concertades amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, que inclouen activitats formativa-productives que fa l’alumnat en situacions reals de producció en instal·lacions que no pertanyen a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, com empreses, entitats, institucions, etc, baix la supervisió d’un tutor o de una tutora designada pel centre de treball.

Les activitats formativa-productives es pacten entre el centre de treball i el centre educatiu, mitjançant un programa formatiu.

Les pràctiques formatives es realitzen durant el curs escolar, i excepcionalment, en període de vacances, com a conseqüència dels convenis específics de col·laboració signats entre els centres educatius i les empreses, entitats, institucions, etc, abans exposades.

Els estudis que inclouen aquestes pràctiques són les següents:

 • Cicles de formació professional bàsica.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.
 • Totes les modalitats de batxiller, mitjançant la matèria optativa Estada a l’empresa.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta dels alumnes amb necessitats educatives.

 L'àmbit temporal d'aquesta cobertura és el de l'activitat ocupacional més el del desplaçament in itinere.

Vigència

Es contracta anualment.

Competència

CAIB

Dades de les assegurances:

 • Companyia i número de Pòlissa d’Accidents per a Alumnes d’FP: PREVISORA MUTUA BALEAR SA pòlissa: 4020007175-0.
  • Vigència de la pòlissa fins les 00 hores del dia 31 d’agost de 2022.

 • Companyia i número de Pòlissa de Responsabilitat Civils dels Alumnes que fan pràctiques en Centres de Treball: FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros pòlissa 40-5128095.
  • Vigència de la pòlissa fins les 00 hores del dia 31 d’agost de 2022.

 • Companyia i número de Pòlissa de Responsabilitat Civils dels Alumnes que fan pràctiques en instal·lacions externes: FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros pòlissa 40-5128094.
  • Vigència de la pòlissa fins les 00 hores del dia 31 d’agost de 2022.

Assegurança per als Docents que realitzen pràctiques Formatives

Camp d'aplicació

a) Centres educatius públics

Docents que realitzen pràctiques formatives en instal·lacions que no pertanyen a la Conselleria d’Educació i Formació Professional (Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors) a les famílies de la Formació Professional dels cicles fisicoesportives, agràries i hoteleria.

Docents que realitzen el seguiment de les pràctiques formatives en centres de treball, quan fan visita quinzenal a empreses on els alumnes dels centres educatius hi fan pràctiques formatives.

Docents i alumnes que realitzen pràctiques formatives en instal·lacions que no pertanyen a la Conselleria d’Educació i Formació Professional (Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors).

Docents donats d’alta en TC2 de l'empresa, durant impartició de cursos a empreses i idiomes.

b) Centres educatius privats en aquelles ensenyances concertades amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

Els centres educatius privats i les entitats que imparteixen ensenyaments no inclosos en règim de concert han de subscriure pel seu compte una pòlissa d’assegurances per a la cobertura de les possibles eventualitats que es puguin produir durant el temps que es facin les pràctiques formatives. (article 81.2 Orden del Conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny del 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears)

Cobertura 

 • Mort per accident amb un capital garantit de 30.050 €
 • Incapacitat permanent absoluta per accident, amb un capital garantit de 30.050 €
 • Assistència sanitària per accident il·limitada als centres concertats per l’asseguradora durant un any a Balears

-Responsabilitat Civil per a cada professor 150.000 € amb un límit agregat anual per al conjunt de tots els assegurats de  3.000.000 €.

La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven davant el risc d’accidents i responsabilitat civil succeït i quan es deriven danys, (personals als docents o materials) que s'han produït a terceres persones com a conseqüència de l'activitat que ha dut a terme l'alumnat i docents fent el seguiment de l’alumnat, en centres educatius públics, centres educatius privats en aquelles ensenyances concertades amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, que inclouen activitats formatives-productives que fa l’alumnat en situacions reals de producció en instal·lacions que no pertanyen a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, com empreses, entitats, institucions, etc, baix la supervisió d’un tutor o de una tutora designada pel centre de treball.

Les activitats formatives-productives es pacten entre el centre de treball i el centre educatiu, mitjançant un programa formatiu.

Les pràctiques formatives es realitzen durant el curs escolar, i excepcionalment, en període de vacances, com a conseqüència dels convenis específics de col·laboració signats entre els centres educatius i les empreses, entitats, institucions, etc, abans exposades.

Els estudis que inclouen aquestes pràctiques són les següents:

 • Cicles de formació professional bàsica.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.
 • Totes les modalitats de batxiller, mitjançant la matèria optativa Estada a l’empresa.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta dels alumnes amb necessitats educatives.

L'àmbit temporal d'aquesta cobertura és el de l'activitat ocupacional més el del desplaçament in itinere.

Vigència

Es contracta anualment.

Competència

CAIB

DADES D’ASSEGURANCES:

 • Companyia i número de Pòlisses d’Accidents per a Docents d’FP: PREVISORA MUTUA BALEAR SA pòlissa 4020005706-0, PREVISORA MUTUA BALEAR SA pòlissa 4020007119-0.
  • Vigència de la pòlissa fins les 00 hores del dia 1 de setembre de 2022.
 • Companyia i número de Pòlissa d’Accicents per a Docents d’FP, cicles d’activitats físico-esportives, agrària i hoteleria: PREVISORA MUTUA BALEAR SA pòlissa 4020007119-0.
  • Vigència de la pòlissa fins les 00 hores del dia 1 de setembre de 2022.
 • Companyia i número de Pòlissa de Responsabilitat Civil dels Docents: MAPFRE, pòlissa 0962179016689/001.
  • Vigència de la pòlissa fins les 00 hores del dia 1 de setembre de 2022.

© Govern de les Illes Balears