Torna

Formació Professional

Convocatòria Programes de Qualificació Inicial 2020-2021

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis.

Resolucions

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2020-2021 (BOIB núm. 110, de 18 de juny de 2020) - (versió castellà)

Annexos

ANNEX 2 Oferta Formativa - (versió castellà)

ANNEX 3a Eivissa i Formentera - (versió castellà)

ANNEX 3b Mallorca - (versió castellà)

ANNEX 3c Menorca - (versió castellà)

ANNEX 4a Oferta FPB Eivissa i Formentera - (versió castellà)

ANNEX 4b Oferta FPB Mallorca - (versió castellà)

ANNEX 4c Oferta FPB Menorca - (versió castellà)

ANNEX 5 Sol·licitud - (versió castellà)

ANNEX 6 Declaració responsable - (versió castellà)

ANNEX 7 Despeses subvencionables - (versió castellà)

ANNEX 8 Distribució pressupost - (versió castellà)

ANNEX 9 Compromís de col·laboració - (versió castellà)

ANNEX 10 Acceptació de la subvenció - (versió castellà)

** NOU **  ANNEX 11 Compte Justificatiu 2020-21 - (versió català)

** NOU **  ANNEX 11 Compte Justificatiu 2020-21 - (versió castellà)

ANNEX 12 Model de Memòria PQI - (versió castellà)

ANNEX 13 Model de Memòria PQIE - (versió castellà)

ANNEX 14 Compromís dels pares dels alumnes - (versió castellà)

 

Altres documents

IBAN - Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades

Normativa

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (BOIB Núm. 45, de 28 de març de 2020) - (versió castellà)

© Govern de les Illes Balears