Torna

Formació Professional

PREGUNTES FREQÜENTS D'FP A DISTÀNCIA

 

A continuació trobareu un resum de la normativa d'FP a distància. Us recomanam que la consulteu per resoldre qualsevol dubte o per trobar informació més detallada.

 

Índex 

 

 

 

Què és la formació professional a distància?

 

Aquesta oferta s’adreça especialment a aquelles persones que, per diferents raons, no poden cursar els ensenyaments de formació professional en un centre educatiu en horari presencial.
 
És important tenir en compte que determinats mòduls requereixen la realització d’activitats que s’han de dur a terme de manera presencial als centres educatius, les quals s’han de fer de forma obligatòria per obtenir-ne l’avaluació positiva. A més a més, la persona matriculada s’ha de presentar a la prova final d’avaluació de cada mòdul, que es duu a terme obligatòriament de forma presencial al centre educatiu.

 

Índex

 

Quina durada té aquesta formació?

 

Atès que un dels avantatges d'aquests ensenyaments és la flexibilitat i autonomia en l'aprenentatge per part de cada alumne, la durada dependrà del temps que hi dediqui.

 

No existeix una limitació d'anys acadèmics per superar tots els mòduls. L'única limitació és el número de convocatòries per a cada un dels mòduls professionals que són les mateixes que en la formació presencial.

 

Cada mòdul té un nombre d'hores assignades, d'acord amb el currículum vigent del cicle formatiu al qual pertany. Aquestes es poden consultar a l'apartat d'oferta formativa d'FP a distància de la nostra web.

 

Índex

 

Qui pot participar en aquest règim formatiu?

 

Hi poden accedir les persones que compleixin els requisits següents:

 

1- Residir a les Illes Balears.

 

2- Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.

 

3- Trobar-se en les condicions que permeten acedir al cicle formatiu corresponent:

 

      Grau mitjà:

             1- Per accedir als cicles formatius de grau mitjà es requereix una de les condicions següents:

 

a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.

 

b) Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

 

c) Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.

 

d) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

e) Estar en possessió d'alguna de les titulacions que donen accés a grau superior.

 

    2- En els supòsits de les lletres c) i d), es requerirà tenir almenys disset anys, complerts l'any de la realització de la prova o de l'inici del curs d'accés, i no reunir cap altre requisit d'accés a cicles de formatiu de grau mitjà.

 

     Grau superior:

    Per accedir als cicles formatius de grau superior es requereix una de les condicions següents:

 

a) Tenir el títol de batxiller.


b) Tenir un títol de tècnic de grau mitjà.


c) Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

Per a més informació: Normativa de les proves d'accés, Punt d'Orientació Acadèmica i Professional

 

Índex

 

Si vull cursar un cicle en règim de distància, què he de fer?

 

El procediment que cal seguir per poder-se matricular a FP a distància és el següent:
 
- Quan s’inicia el termini de sol•licitud d’admissió s’ha d’emplenar el formulari de sol•licitud telemàtica, que es trobarà a la pàgina web de formació professional quan el termini estigui obert, i imprimir-ne el PDF resultant.
 
- El justificant d’enviament imprès de la sol•licitud d’admissió electrònica, així com la documentació que cal adjuntar-hi, s’han de presentar al centre educatiu en el qual es vol cursar el cicle formatiu en règim de distància.
 
- Un cop publicada la llista de persones admeses al cicle formatiu, s’ha de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre. La persona interessada pot autoritzar algú altre per formalitzar la matrícula mitjançant una autorització signada per ella mateixa i una fotocòpia del seu DNI.
 
- Els centres educatius que una vegada acabat el termini de matrícula tenguin places vacants perquè alguna de les persones admeses no s’ha matriculat dins el termini establert les han d’adjudicar a les persones matriculades que no han pogut matricular-se de tots els mòduls que hagin sol•licitat.
 
- Posteriorment, s’oferiran a les persones que quedin en llista d’espera. S’ha de seguir l’ordre en què figuren en aquesta llista per cobrir les places.

 

Índex

 

Quina documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'admissió?

 

A l'annex 3 de la normativa trobareu tota aquesta informació: Annex 3.

 

Índex

 

Quines recomanacions he de seguir per emplenar el tràmit telemàtic?

 

Les persones interessades poden demanar l'admissió als mòduls professionals del cicle formatiu que vulguin cursar, per ordre de prioritat, tenint en compte que en el règim d'educació a distància només es poden matricular, com a màxim, de 1000 hores lectives per cicle i el nombre màxim de cicles que es poden cursar és 2.

 

És obligatori tenir en compte els mòduls professionals d'acord amb els requisits que els centres han elaborat sobre cada cicle formatiu: Annex 5.

 

Els sol·licitants de nova admissió s'ordenen atenent els criteris següents:

 

a) Majors de 18 anys:

 

     1- S'ordenen successivament les sol·licituds d'admissió d'acord amb la via d'accés sol·licitada:

 

i) Les que tenen acreditades unitats de competència per experiència laboral.

 

ii) Les que tenen superat algun mòdul o mòduls professionals del cicle formatiu a què es desitja accedir.

 

iii) Les que tenen acreditades unitats de competència per la superació de mòduls corresponents a un certificat de professionalitat del mateix cicle formatiu a què es dessitja accedir.

 

     2- Millor qualificació mitjana obtinguda que permet l'accés al cicle formatiu.

 

     3- Si encara hi ha empat, la combinació de lletres per les quals comença el primer llinatge de les persones sol·licitants d'acord amb la combinació de lletres que resulti del sorteig públic que faci la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional.

 

b) Menors de 18 anys.

 

S'ordenen a continuació dels anteriors seguint els mateixos criteris establerts a l'apartat anterior (lletra a).

 

En el cas d'haver posat més mòduls dels desitjats i haver obtingut plaça a tots, és suficient matricular-se als mòduls que un desitgi realment cursar. Això vol dir que es pot demanar plaça a més mòduls dels que realment es volen cursar per si a algun mòdul no s'obté plaça.

 

Índex

 

Què passa si m'equivoc completant el tràmit?

 

En el cas de qualsevol equivocació, el tràmit es pot tornar a fer i imprimir de nou sense cap problema. Només es tindran en compte els tràmits impresos que es presentin al centre educatiu.

 

Índex

 

Si ja ha finalitzat el període ordinari de presentació de sol·licituts d'admissió, puc demanar plaça?

 

Sí. Una vegada finalitzat el període de sol·licituds d’admissió ordinari s'ha d'anar a la secretaria del centre i demanar si queda alguna vacant a la que poder-se matricular. Una vegada processada la llista d'espera, i abans del darrer dia de matrícula que marca el calendari, les secretaries poden realitzar matrícules noves sempre que hi hagi vacants al mòdul.

 

Índex

 

Puc cursar distints cicles a la vegada?

 

Sí. Quan una persona vulgui cursar mòduls de diversos cicles, compleixi els requisits d’accés i tengui disponibilitat horària per cursar-los amb aprofitament, ha de fer com a mínim un tràmit telemàtic de sol·licitud per a cada cicle. Cada justificant d’enviament imprès, juntament amb la documentació corresponent, s’ha de presentar al centre que imparteix el mòdul o mòduls que sol·licita.

 

Índex

 

Puc estudiar el mateix mòdul en règims diferents?

 

No. Si es cursa un mòdul en règim de distància, aquest mateix mòdul no es pot cursar en cap de les altres modalitats (presencial o dual) ni participar a les proves lliures que avaluen aquest mòdul. Si es detecta alguna d’aquestes duplicitats se’l donarà de baixa de tots els ensenyaments amb opcions incompatibles entre si.

 

Índex

 

Quantes convocatòries tenc per superar cada mòdul?

 

Igual que en el règim presencial, hi ha quatre convocatòries ordinàries per superar cada mòdul. Aquest còmput té en compte les utilitzades en qualsevol dels règims. Amb caràcter excepcional, i si hi ha motius que ho justifiquin, l’Administració pot establir convocatòries addicionals per a un mòdul.

 

Índex

 

Quines obligacions té l'alumnat?

 

Per poder ser avaluat positivament és necessari lliurar les pràctiques mitjançant la plataforma en línia dins el període corresponent. També, si n’és el cas, és necessari assistir a les pràctiques presencials obligatòries. L’examen final també es durà a terme presencialment.

 

Índex

 

Quins mòduls tenen pràctiques presencials obligatòries?

 

El curs 2018/2019 els mòduls de formació professional a distància amb pràctiques presencials obligatòries són els següents:

 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21):

 - Automatismes industrials (12h)
 - Instal·lacions elèctriques interiors (12h)
 - Instal·lacions de distribució (6h)
 - Instal·lacions domòtiques (6h)
 - Instal·lacions solars fotovoltaiques (6h)

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)
 - Muntatge i manteniment d’equips (2h)

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria (INA21)
 - Elaboracions de forneria i brioxeria (50h)
 - Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (35h)
 - Elaboracions de confiteria i altres especialitats (30h)
 - Postres en restauració (30h)

 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21)
 - Manteniment mecànic preventiu del vehicle (20h, requereix permís de conducció B)
 - Dotació sanitària (13h)
 - Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència (24h)
 - Evacuació i trasllat de pacients (24h)
 - Atenció sanitària especial en situacions d’emergència (19h)

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia (SAN22)
 - Disposició i venda de productes (9h)
 - Oficina de farmàcia (12h)
 - Operacions bàsiques de laboratori (45h)
 - Dispensació de productes farmacèutics (16h)
 - Primers auxilis (10h)
 - Dispensació de productes parafarmacèutics (53h)
 - Formulació magistral (47h)
 - Promoció de la salut (33h)

 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)
 - Suport domiciliari (35h)
 - Atenció higiènica (9h)
 - Primers auxilis (10h)
 - Suport a la comunicació (15h)
 - Atenció sanitària (30h)
 - Teleassistència (10h)

 

Índex

 

La formació en centres de treball.

 

Igual que en la formació professional presencial, la formació en centres de treball (FCT) es duu a terme quan s'han superat la resta de mòduls del cicle. La durada també és la mateixa, 400 hores.

 

L'FCT així com el mòdul projecte no es poden cursar a distància i vos hi heu de matricular a la secretaria del centre de la vostra illa.

 

Aquesta formació es duen a terme en un entorn real amb pràctiques presencials en empreses. L'excempció total o parcial la pot demanar l'alumnat matriculat al mòdul que acrediti una experiència laboral mínima d'un any (atenint al còmput corresponent a una jornada laboral completa), relacionada amb el cicle formatiu en el que s'estigui matriculat. Seguint les indicacions dels articles 32 i 33 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010.

 

Podeu obtenir-ne més informació a: recomanacions per a les FCT

 

Índex

 

Com puc entrar a la Plataforma Virtual d'Ensenyament de les Illes Balears?

 

La pàgina web de la plataforma és <http://fpadistancia.caib.es>.

 

Una vegada finalitzat tot el procés de matriculació s'enviarà automàticament un email als nous alumnes amb l'usuari i la clau d'accés per a la Plataforma Virtual d'Ensenyament de les Illes Balears.

 

Els alumnes que ja disposin d'usuari (com antics alumnes), no rebran aquest correu i han d'entrar amb el seu usuari i contrasenya.

 

La clau d'accés ha de complir els següents requisits:

 

     - Tenir 8 caràcters de longitud, com a mínim.

     - Tenir una majúscula, com a mínim.

     - Tenir una minúscula, com a mínim.

     - Tenir un nombre, com a mínim.

     - Tenir un caràcter especial, com a mínim (*_:;,.-!"·$%&/()+-...).

 

Exemples de contrassenyes vàlides: "FP_distancia1", "Fp*1234", "fp!1234FP", "Fp$98765".

 

En el cas d'haver fet aquest procediment correctament i tenir algun problema per entrar-hi, seguiu les instruccions que surten a la pàgina web inicial d'FP a distància.

 

Per no causar baixa és necessari iniciar el procés d'aprenentatge durant els 15 primers dies després d'obtenir la clau d'accés. Si no s'ha  accedit a la plataforma dins aquest termini el centre podrà iniciar el procediment per dur a terme la baixa d'ofici.

 

Índex

 

Quina documentació he de dur a l'examen final presencial?

 

És imprescindible acudir a l'examen final presencial amb un document oficial d'identificació, com poden ser el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

 

Índex

 

Suport de formació professional a distància

 

      fpadistancia@dgfpieas.caib.es

      Telèfon: 971 17 78 00   Ext. 62342

 

Índex

© Govern de les Illes Balears