Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Planificació

La planificació hidrològica balear es du a terme amb l’objectiu d’assolir el bon estat, la protecció i la gestió de les aigües, fixant una sèrie de plans i programes per dur-ho a terme.

Entre els instruments de la planificació hidrològica balear destaca el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears com a principal eina de gestió dels recursos hídrics. Alhora, també destaquen per la seva rellevància els plans sectorials que afecten la planificació hidrològica i que aborden temes com els fenòmens extrems d’inundacions i sequeres. Així, trobem el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears i el Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

Tots aquests plans s’han de revisar cada 6 anys.

Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (revisió anticipada corresponent al segon cicle, 2015-2021), aprovat pel Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer

El Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears és l’instrument bàsic en la regulació dels aprofitaments i la protecció de les aigües.

El Pla Hidrològic balear assumeix uns objectius mediambientals que han de possibilitar tant la satisfacció de les demandes d’aigua com la preservació del medi hídric, concretant-se en directrius i normes reguladores de l’actuació administrativa. Com a instrument d’ordenació territorial, el Pla Hidrològic fixa un marc de referència que clarifica les possibilitats d’accés al recurs i les obligacions respecte a la seva preservació, orientant les iniciatives dels municipis i dels diversos sectors econòmics interessats.

L’objectiu bàsic, atenent les pautes marcades per la DMA, és aconseguir una bona qualitat química i un bon estat quantitatiu de les aigües.

A les illes, el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears vigent està aprovat pel el Reial decret 51/2019, de 8 de febrer.

A aquest enllaç es pot consultar aquest pla i els anteriors ja derogats.

Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears, aprovat pel Decret 54/2017, de 15 de desembre

Igual que ocorre a altres regions mediterrànies climatologicament semblants, en produir-se períodes de sequera a les Illes Balears, aquesta pot constituir un problema seriós amb repercussions greus tant en la qualitat com la quantitat del subministrament de l’aigua.

Per poder disposar d’indicadors que avisin amb antelació i de mesures per mitigar els seus efectes, la legislació d’aigües encarrega a l’Administració Hidràulica balear l’elaboració d’un Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera (PESIB) en l’àmbit de la demarcació.

L’objectiu general d’aquest pla és minimitzar els impactes ambientals, econòmics i socials en situacions de sequera eventuals. Amb aquesta finalitat, s’estableixen mesures operatives, de planificació i prevenció, estratègiques i mitigadores per als distints escenaris, i es detallen les actuacions que s’han de dur a terme i els organismes que les han d’executar.

Per aconseguir un seguiment acurat de l’estat dels recursos de la comunitat autònoma, s’estableixen també les unitats de demanda d’acord amb criteris hidrogeològics i de gestió: set unitats a Mallorca i una per a cadascuna de la resta d’illes. El Pla també estableix el nivell dels aqüífers com a indicadors de sequera que s’han de calcular mensualment, i han de transcórrer entre tres i dos mesos, segons l’estat dels recursos, per canviar d’un nivell a un altre.

D’acord amb el Pla Hidrològic balear, les administracions públiques responsables dels sistemes d’abastament urbà per a una població de 20.000 habitants o més, han de disposar d’un Pla d’emergència davant de situacions de sequera que contempli les regles i les mesures que preveuen els plans especials de l’Administració Hidràulica. Tot i així, el PESIB preval sobre els plans d’emergència municipals o mancomunats, els quals s’hi han d’adaptar.

El Pla Especial d’Actuacions en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera a les Illes Balears vigent  s’aprova mitjançant el Decret 54/2017, de 15 de desembre, publicat al BOIB núm.155, de 19 de desembre de 2017.

 • Pla Especial d'Actuacions en Situacions d'Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears (memòria)
 • Annex: Disponibilitats i demandes d’aigua de les Illes Balears 2015

Per conèixer l’estat actual de les unitats de demanda pitja aquí.

Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 159/2016, de 15 d’abril

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació s’estableix per coordinar les activitats necessàries que permetin reduir les conseqüències negatives de les inundacions. Inclou el programa de mesures que han d’executar les diferents administracions en funció de les seves competències. En aquest Pla es potencien les mesures destinades a millorar l’estat de les masses d’aigua, reforçades per l’obligació de complir els objectius ambientals de la Directiva Marc de l’Aigua.

La Directiva d’Inundacions recull que, en ser les inundacions fenòmens naturals que no es poden evitar, les mesures per reduir el risc han d’anar encaminades cap a la disminució de les vulnerabilitats dels béns exposats a la inundació. Així, l’objectiu principal del Pla de Gestió del Risc d’Inundació és, en aquelles zones determinades en l’avaluació preliminar de risc, aconseguir que no s’incrementi el risc d’inundació actualment existent i que, en la mesura del que sigui possible, es redueixi a través dels distints programes d’actuació.

Pots consultar el Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears vigent aquí.

Si vols saber les limitacions d’usos existents a les zones inundables pitja aquí.

Coordinació amb altres plans

A més dels plans i programes esmentats anteriorment, es realitza la següent selecció dels plans relacionats amb la planificació hidrològica de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears:

 • Plan Nacional de Calidad de las Aguas (2007-2015).
 • Estrategia para la Modernización Sostenible de los Regadíos, Horizonte 2015.
 • Estrategia Nacional de restauración de Ríos.
 • Plan de choque tolerancia cero de vertidos.
 • Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
 • Actualización Registros de Aguas: Programa ALBERCA.
 • Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
 • Plan de desarrollo rural (2014-2020).
 • Estrategia Española de Conservación Vegetal (2014-2020).
 • Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales.
 • Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa.
 • Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020.
 • Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
 • Plan de Energías Renovables 2011-2020.
 • Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
 • Pla Territorial de Mallorca.
 • Pla Territorial de Menorca.
 • Pla Territorial d’Eivissa i Formentera.