Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) és una entitat pública empresarial del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear, adscrita a la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

La persona titular de la Conselleria de Medi Ambient n’és el president i la persona a càrrec de la Direcció General de Recursos Hídrics, el vicepresident.

L’ABAQUA, entre d’altres, té com a finalitats la promoció, construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües per a qualsevol ús; les actuacions, les obres i les instal·lacions de sanejament i depuració de les aigües residuals; la conservació i la millora del Domini Públic Hidràulic i l’adquisició i la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears; les actuacions, les obres o les instal·lacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; i l’estudi, redacció i proposta d’aprovació de plans i programes relatius a la captació, la conducció i la distribució d’aigües per a qualsevol ús, com també el sanejament i la depuració d’aigües residuals.

Trobareu més informació a la seva web (link a la web d’ABAQUA).