Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Medi hídric de les Illes Balears i el seu estat

La Directiva Marc de l’Aigua (DMA), aprovada l’any 2000 (Directiva 200/60/CE), és una normativa europea que estableix un nou marc comunitari per a la protecció dels diferents tipus d’aigües: les aigües superficials continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies. Les directrius d’aquesta normativa estan recollides als plans de gestió de conca o Plans Hidrològics, que són els que garanteixen l’existència del recurs hídric amb la qualitat i quantitat suficient a llarg termini.

Els objectius principals de la DMA són:

  • Preveure el deteriorament i la millora de l’estat dels ecosistemes aquàtics.
  • Promoure l’ús sostenible de l’aigua a través de l’estalvi, la reutilització i les bones pràctiques d’ús.
  • Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions ambientals.
  • Reduir els efectes d’inundacions i sequeres.

  1. DEFINICIÓ I TIPUS DE MASSES D’AIGUA A BALEARS
  2. ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA
  3. PROGRAMES DE CONTROL I SEGUIMENT DE LES MASSES D’AIGUA