Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Estat de les masses d'aigua

L’estat de les diferents masses d’aigua s’obté de contrastar els resultats de seguiment i control que es fa sobre les masses a través d’una sèrie de paràmetres que es troben al medi amb els llindars de qualitat que hi ha establerts per cada paràmetre i agregant informació mitjançant unes determinades regles. Aquest seguiment és clau per saber si cal o no implementar mesures de gestió.

En el cas de les aigües subterrànies es monitoritzen l’estat químic i quantitatiu. A les masses d’aigua superficials es fa el seguiment de l’estat ecològic.

INCLOURE DIAGRAMES PER DETERMINAR L’ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA

ESTAT MASSES D’AIGUA CATEGORIA RIUS 

(aquest apartat ha d’estar vinculat al LINK 2.1)

L’estat ecològic de les masses d’aigua de categoria riu a les Illes Balears recollit al Pla Hidrològic és la següent, realitzant medicions a 47 masses:

ILLA/SISTEMA D’EXPLOTACIÓ MOLT BO BO ACCEPTABLE DEFICIENT DOLENT TOTAL AVALUADES
 Mallorca 10 9 6 6 4 35
 Menorca - 1 - 7 - 8
 Eivissa - 3 1 - - 4
 Illes Balears 10 13 7 13 4 47

Gràficament, l’estat ecològic de les masses d’aigües de la categoria riu es representen de la següent manera:

Estat ecològic de les masses d’aigua de la categoria riu en l’àmbit de la DHIB (2017)

Si analitzem l’estat ecològic dels diferents tipus de masses d’aigua de tipus riu, la distribució és la següent:

Valoració de l’estat ecològic en masses d’aigua en funció dels tipus de torrents (2017)

AQUÍ (link biografia por temas) trobareu més  informació sobre les masses d’aigües de tipus riu.

ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA DE TRANSICIÓ

(vinculat al LINK 2.2)

Com a resum, l’estat ecològic de les masses d’aigües de transició a les Illes Balears recollit  en el Pla hidrològic vigent és el següent:

ILLA/SISTEMA D’EXPLOTACIÓ MOLT BON ESTAT
BON ESTAT
ACCEPTABLE DEFICIENT DOLENT TOTAL AVALUADES
 Mallorca - 11 1 2 - 14
 Menorca 2 8 1 - - 11
 Eivissa - - 1 1 - 2
 Formentera - 2 1 - - 3
 Illes Balears 2 21 4 3 0 30

Gràficament, l’estat ecològic biològic de les masses d’aigües de transició de les Illes Balears és el següent:

AQUÍ (link bibliografía por temas) trobareu més informació sobre les masses d’aigua de transició.

ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA COSTANERES

(vinculat al LINK 2.2)

D’acord amb l’anàlisi de pressions i impactes sobre l’estat de les masses d’aigua costaneres de les Illes Balears recollit al Pla hidrològic vigent, la síntesi de l’estat ecològic de les masses d’aigua costaneres naturals a les Illes Balears és el següent:

ILLA/SISTEMA D’EXPLOTACIÓ MOLT BON ESTAT
BON ESTAT
ACCEPTABLE DEFICIENT DOLENT TOTAL AVALUADES
 Mallorca 2 9 3 2 - 16
 Menorca - 3 1 - - 4
 Eivissa 1 5 1 - - 7
 Formentera 1 2 - - - 3
 Total Illes Balears 4 19 5 2 - 30
 Sense avaluar 6

Gràficament, l’estat ecològic de les masses d’aigua costaneres queda representat de la següent manera:

AQUÍ (link bibliografia) trobareu més informació sobre les masses d’aigua costaneres.

ESTAT DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA

D’acord amb el Pla Hidrològic vigent, les masses d’aigua subterrània en mal estat químic i quantitatiu són les següents:

ILLA/SISTEMA D’EXPLOTACIÓ Nº DE MASSES TOTALS
MAL ESTAT QUÍMIC PER CONTINGUT EN NITRATS
MAL ESTAT QUÍMIC PER CONTINGUT EN CLORURS MAL ESTAT QUÍMIC
MAL ESTAT QUANTITATIU
MAL ESTAT
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
 Mallorca 64 14 22% 23 36% 30 47% 16 25% 34 53%
 Menorca 6 2 33% 2 33% 2 33% 4 67% 4 67%
 Eivissa 16 0 0% 8 50% 8 50% 9 56% 11 69%
 Formentera 1 0 0% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
 Total Illes Balears 87 16 18% 34 39% 41 47% 30 34% 50 57%

Gràficament, l’estat de les masses d'aigües subterrànies de les Illes Balears es pot representar de les següents maneres:

L’estat quantitatiu de les masses d’aigües subterrànies a les Illes Balears.

L’estat de les masses d’aigües subterrànies pel contingut en clorurs a les Iles Balears.

L’estat de les masses d’aigües subterrànies pel contingut en nitrats a les Illes Balears.

La presència de substàncies prioritàries a les masses d’aigües subterrànies a les Illes Balears.

AQUÍ (link  bibliografia) trobareu més informació sobre les masses d’aigua subterrànies.