Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Perímetres de protecció de pous de proveïment urbà

Els perímetres de protecció es defineixen com a defensa contra les accions antròpiques al voltant de les captacions d’aigua potable dels pous. La determinació d’uns perímetres de protecció acurats només és factible mitjançant mètodes de detall i en funció de les característiques específiques de l’aprofitament i aqüífer explotat.

El resultat final es una figura geomètrica més o menys extensa, dins la qual es defineixen almenys les àrees següents:

  • Zona 0 de protecció sanitària, corresponent a la zona d’ubicació de la captació. Aquesta zona s’haurà de tancar mitjançant un recinte amb tanques. Es prohibeix qualsevol ús i activitat, excepte els relacionats amb el manteniment i operació de la captació.
  • Zona I de protecció contra la contaminació microbiològica, corresponent a la delimitada entre la zona de protecció sanitària i el límit de la isòcrona de 50 dies, en les quals s’estableixen limitacions d’ús màximes per prevenir la contaminació derivada de bacteris i virus patògens.
  • Zona II de dilució i control de contaminants, corresponent a l’envoltant de la zona I, fins a un temps de trànsit de 5 anys, en el qual s’estableixen limitacions per prevenir la contaminació química.
  • Zona III de captació, corresponent a la definició del límit de la zona de captació, que s’estén des de la captació fins al límit d’influència d’aquesta en condicions d’explotació mitjanes.

L’Administració Hidràulica de les Illes Balears, d’acord amb l’article 99 del Text Refós de la Llei d’Aigües i l’article 173 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, ha de dur a terme la delimitació hidrogeològica dels perímetres de protecció de captacions (pous i brolladors) de proveïment a població. Mentres es defineixen aquests perímetres, el PHIB preveu una delimitació provisional i estableix perímetres concèntrics amb diferents radis, en els quals s’estableixen limitacions a algunes activitats.

Podeu consultar aquestes limitacions en aquest link.

El llistat de pous de proveïment aquí.

El mapa de pous aquí.