Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Gestió del cicle integral de l'aigua

El cicle natural s’inicia amb l’evaporació de l’aigua del medi natural, desprès es condensa a l’atmosfera,  cau en forma de pluja sobre la terra, alimentant els aqüífers i ecosistemes, i finalment, acaba a la mar. La funció de l’home en aquest cicle es concreta en impermeabilitzar les superfícies, canviar la circulació de les aigües superficials, captar les aigües superficials i subterrànies, i retornar les aigües utilitzades al medi.

El cicle urbà inclou des dels sistemes de captació, el tractament i distribució per abastament urbà, passant pel sanejament de les aigües residuals utilitzades i la seva depuració, així com el retorn al medi o la seva reutilització.

El cicle integral de l’aigua inclou els anteriors i es gestiona des de la Administració Hidráulica, encara que els ajuntaments són els responsables del cicle urbà de l’aigua i són els qui ténen les competències corresponents en abastament i sanejament, incloent la depuració.

L’administració hidráulica fa la planificació de la gestió dels recursos naturals i vetlla per la seva conservació per tal de poder garantir la sostenibilitat del recurs. En el cas de Balears col·labora en la depuració de les aigües residuals d’alguns municipis mitjançant convenis subscrits amb ABAQUA.

La corresponsabilitat  i la implicació dels gestors, administracions públiques i usuaris, així com el foment de la governança són aspectes clau per a la gestió correcta del cicle integral de l’aigua.