Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Gestió dels llots

Els llots o fangs són els residus generats durant el tractament i la depuració de les aigües residuals.

Part de les substàncies separades de l’aigua durant el procés de depuració constitueixen un subproducte que anomenem fang de depuració o biosòlid. En el fang es concentra principalment la matèria orgànica i una part dels nutrients que, si es retornessin amb l’aigua al medi, podrien provocar un impacte. L’objectiu és tractar-los perquè es puguin reutilitzar. La destinació final d’aquests fangs són per usos agrícoles, jardineria, restauració de terrenys degradats, fabricació d’adobs,  per a la utilització com a combustible i la disposició en dipòsit controlat.

A Balears, els usos que reben aquests fangs o residuus varien en funció de cada illa. Els llots se consideren un residu i per tant la seva gestió està prevista als PDSR de cadascuan de les illes.

Per adequar les característiques del fang a la seva destinació i millorar-ne la gestió s’apliquen diversos tractaments, consistents en l’estabilització i en la reducció del contingut d’aigua. Part d’aquests tractament son duts a terme a les pròpies depuradores i es consideren com la continuació del procés de depuració de l’aigua. Altres tractaments es poden realitzar a instal·lacions específiques, com es el cas de plantes de compostatge, d’assecatge tèrmic o de codigestió anaeròbia.

D’acord amb el El Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Mallorca (PDS), els llots es poden incinerar o compostar. En el cas d’Eivissa, es preveu que es destinin en la seva totalitat a compostar. A Menorca el PDS de Menorca preveu la aplicació agrícola i el compostatge. A Formentera?

Actualment, l'Agència Balear de l'Aigua gestiona 79 EDAR en tot l'arxipèlag i genera un total de 46.125 tones de llots anuals.