Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Zones humides

Una zona humida és un ecotó o ecosistema a cavall del medi aquatic i del medi terrestre, d'origen natural o antròpic, i que es caracteritza per la presència d'una làmina d'aigua superficial i poc profunda, permanent o estacional, que es pot manifestar en forma de llacuna, estany, maresma, aigua rasa, entre altres formacions que no són ni un llac, ni un riu, ni un embassament artificial. Igualment, es consideren zones humides els marges d’aquestes aigües i les terres limítrofes que s’hagin declarat per evitar danys a la fauna i la flora.

La singularitat que diferencia les zones humides d’altres zones protegides radica en les particulars condicions hidrològiques i en el paper que juguen com a sistemes de transició o ecotons, així com en la gran riquesa i diversitat dels seus components biòtics i abiòtics. Això fa que es trobin entre els ecosistemes més complexes i dinàmics però també entre els més fràgils del planeta.

La tipologia de zones humides és enormement diversa i la seva classificació depèn del punt de vista des del qual s’abordi: genètico-funcional, dinàmica hídrica, caracterització fisicoquímica, mida, etc.

D’acord amb el Pla Hidrològic de les Illes Balears s’han delimitat les zones humides balears de la següent manera:

Les zones humides d’origen natural o artificial

S’han cartografiat les extensions de maresmes, pantans, torberes o superfícies cobertes d’aigües, siguin de règim natural o artificial, permanents o temporals, estancades o corrents, dolces, salobres o salades, i amb una superfície superior a 0,5 Ha.

D’aquesta manera trobem un total de 67 zones humides naturals—32 a Mallorca, 25 a Menorca, 3 a Eivissa i 4 a Formentera—i 9 artificials—8 a Mallorca i 1 a Eivissa.

Les zones humides artificials estan constituïdes per pedreres abandonades i basses excavades o construïdes que contenen aigua de forma permanent o temporal. S’exclouen les basses d’infiltració i/o laminació lligades al drenatge d’infraestructures.

D’acord amb el PHIB  a aquestes zones no es poden dur a  terme actuacions que impliquin la seva destrucció.

PONER MAPA Trobareu el mapa de les zones humides naturals i artificials  (LINK a mapa de les taules 10 i 12, respectivament, de l’annex 5 del Pla Hidrològic balear).

Les zones humides potencials

Es tracta d’antigues zones humides però que actualment es troben en espais agrícoles que, de forma natural o per intervenció humana, podrien recuperar  la condició de zona humida que tenien anteriorment.

D’acord amb el PH vigent en aquestes zones només es poden dur a terme actuacions que no afectin la zona humida propera i en cas que es vulguin utilitzar les reblides posteriorment a l’entrada en vigor de la llei d’aigües, s’ha de compensar la superfície utilitzada recuperant la mateixa superfície de zona humida.

Aquí (LINK)  trobareu més informació sobre les zones humides així com els diferents mètodes de classificació.