Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Autoritzacions i concessions d'ús del DPH

Qualsevol ús, instal·lació, obra o activitat que es pretengui dur a terme en el DPH o en les seves zones de protecció, dins de l’àmbit territorial de Balears requereix la presentació d’una declaració responsable o l’obtenció d’una autorització o concessió administrativa. Queden exclosos d’aquesta obligació els usos comuns de les aigües superficials (beure, banyar-se i altres usos domèstics, així com abeurar el bestiar), que han de dur-se a terme de manera que no es produeixi una alteració de la qualitat i cabal de les aigües.

En general requereixen d’autorització de la DGRH:

  • L’execució d’obres a DPH.
  • L’execució d’obres a zones inundables i potencialment inundables.
  • L’ execució de pous.
  • L’ús d’aigües amb un volum inferior a 7.000m3 anuals i cabal inferior a 1l/s.

En el cas d’usos de volums superiors a 7.000 m3 anuals o cabals superiors a 1l/s és necessària una concessió d’ús.

Les autoritzacions i concessions contenen les condicions d’execució i/o explotació, així com els sistemes de control y la vigència.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre la tramitació de sol·licituds de l’Administració Hidràulica de les Illes Balears.

PROCEDIMENT NOMBRE SOLICITUD FITXA INFORMATIVA ENLLAÇ ROLSAC
- - - -
- - - -

FALTA INFORMACIÓ!