Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Definició i tipus de masses d'aigua a Balears

Per a la consecució del DMA es distingeixen unitats de gestió amb característiques homogènies, mida i volum significatius. Aquestes unitats són les anomenades masses d’aigua. La DMA diferència entre les masses d’aigües subterrànies i les masses d’aigües superficials. A la vegada, les masses d’aigua superficial es divideixen en distintes categories: rius, llacs, aigües de transició i aigües costaneres.

D’acord amb aquestes categories, a Balears hi trobem els torrents que, tot i ser temporals, es consideren masses de categoria riu. No hi trobem llacs,  i les masses d’aigües de transició corresponen als aiguamolls costaners associats a masses de categoria rius i/o masses d’aigües subterrànies. Algunes d’aquestes masses es troben tan modificades que es consideren com una categoria específica.

A continuació, es resumeix  l’inventari de masses d’aigües subterrànies i superficials de les Illes Balears inclòs al Pla Hidrològic balear vigent:

INVENTARI DE MASSES PRESENT AL PLA HIDROLÒGIC VIGENT
TIPUS DE MASSA CATEGORIA NATURALESA Nº MASSES LONGITUD (km) SUPERFÍCIE (km²)
 Superficials  Rius (torrents)  Naturals 91 575,85 -
 Molt modificades 3 3,34 -
 Artificials 0 - -
 Total Rius (torrents) 94 579,19 -
 Llacs  Naturals 0 - -
 Molt modificats 0 - -
 Artificials 0 - -
 Total llacs 0 - -
 Transició  Naturals 30 - 34,67
 Molt modificades 6 - 9,68
 Total Transició 36 - 44,35
 Costaneres  Naturals 36 - 3.691,88
 Molt modificades 5 - 47,53
Total Costaneres 41 - 3.739,41
 Superficials Naturals totals 157 575,85 3.726,55
 Superficials Molt modificades totals 14 3,34 57,21
Superficials totals 171 579,19 3.783,76
 Subterrànies 87 - 4.745,33