Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Masses d'aigua càrstiques

D’acord amb el Pla Hidrològic de les Illes Balears, es consideren cavitats inundades les coves o sistemes càrstics inundats total o parcialment per aigua dolça, salabrosa o salada, en la qual es desenvolupen processos morfogenètics. Aquestes cavitats acullen fauna específica d’alt interès científic.

Es distingeixen coves amb ambients anquialins del litoral i coves de drenatge actiu amb hàbitats dulciaqüícoles no litorals.

MAPA

Aquí trobareu el mapa i el llistat del nombre de masses d’aigua càrstiques.

Per més informació sobre la protecció de zones humides consulteu aquí (LINK amb aquesta informació).

A nivell europeu, el 1995 es va elaborar una Comunicació al Parlament i al Consell de la Unió Europea, d’Ús racional i conservació de les zones humides, amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament sostenible dels recursos de les zones humides i la conservació de les seves funcions i valors per a futures generacions.

A nivell estatal, la Llei de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres (4/1989, de 27 de març), estableix l’obligació del Govern central d’elaborar i mantenir actualitzat un Inventari Nacional de Zones Humides. A més, també determina que els Plans Hidrològics de conca han de preveure les necessitats per a la conservació i restauració de les àrees naturals i en particular de les zones humides. També la Llei d’Aigües (29/1985) estableix la necessitat d’elaborar inventaris de zones humides, plans hidrològics i contempla la protecció, restauració i creació de zones humides.

Destaca també el Pla Estratègic Espanyol per a la Conservació i Ús Racional dels Aiguamolls, com a instrument marc d’integració de totes les polítiques sectorials que permeti coordinar i controlar una multiplicitat d’actuacions de forma compatible amb la conservació dels ecosistemes. La seva finalitat atén a la conservació i l’ús racional, a la restauració i a la necessària integració de la conservació d’aquests ecosistemes en les polítiques sectorials que les afecten.

A nivell autonòmic, el Pla Hidrològic balear és l’instrument clau per a la conservació de les zones humides, que inclou el Catàleg de Zones Humides de les Illes Balears (annex 5 de la Normativa del PHIB) i també trobem una normativa específica sobre les zones humides com: Llei 1/1984, de 14 de març, d’Ordenació i Protecció d’Àrees Naturals d’interès especial; Llei 1/1991 de 30 de gener, d’Espais Naturals i de Regim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears; el Reial Decret 378/2001, de 6 d’abril, pel qal s’aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears; Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles de les Illes Balears i la Llei 5/2005, de 26 de maig per a la conservació d’espais de rellevància ambiental (LECO).

Per a més informació sobre les zones humides, podeu consultar aquí (LINK DOCUMENTACIÓ).