Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Proveïment (distribució potabilització)

La competència en matèria de subministrament domiciliari d'aigua potable correspon a l’ajuntament del municipi que ho pot fer directament o mitjançant una empresa concessionària.

El procés de subministrament d'aigua als nuclis urbans consta de diverses etapes i  comprèn des de la seva captació (que pot ser per extracció d'aigua subterrània o superficial), el seu tractament (la dessalinització d’aigües marines o potabilització), la distribució i finalment, el consum. De cadascuna d’aquestes etapes es fa un control sanitari, el resultat del qual és públic i es pot  consultar al SINAC.

La Direcció General de Recursos Hídrics sol·licita als ajuntaments que trametin la informació relativa als abastaments amb una freqüència mínima anual. Aquesta informació és imprescindible per a la planificació hidrològica.

Podeu consultar les dades de subministrament urbà, consum i pèrdues d’aigua per illes als següents enllaços:

Proveïment en alta

Tot i que les competències de subministrament domiciliari són dels ajuntaments, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA), organisme depenent del Govern balear, és l’encarregada de gestionar les infraestructures hidràuliques destinades a la producció, captació, distribució, magatzematge i subministrament d’aigua potable en alta a les Illes Balears.

A Mallorca el subministre d’aigua en alta es garantitza mitjançant la producció d’aigua dessalada a les IDAM de Palma, Alcúdia i Andraxt i també a partir de la captació de sa Font de Sa Costera a Sóller, dels pous d’extracció a l’aqüífer de s’Estremera i dels pous de Sa Marineta a Llubí. Cal destacar que en els darrers 6 anys, la producció d’aigua dessalada a Mallorca s’ha quintuplicat.  Sa Font de Sa Costera i l'aqüífer de s’Estremera actuen com un sistema. En moments de poca necessitat d'aigua, la captació de Sa Costera continua en actiu i l'aigua extreta es desvia i s'infiltra a l'aqüífer de s’Estremera mitjançant quatre pous d'infiltració. Aquesta gestió permet garantir la recuperació i el bon estat ecològic de la massa d'aigua a més de servir de dipòsit natural d'aigua.

A Menorca, la producció d'aigua dessalada no va estar present fins l'any 2019. Va ser durant el mes de juny quan es va iniciar l'activitat productiva de la IDAM Ciutadella. La IDAM subministra aigua al dipòsit de Artrutx i al dipòsit de Son Blanc.

Les masses d'aigua de l'illa d'Eivissa presenten en general greus problemes de sobreexplotació i salinització. Per a intentar pal·liar aquest efecte i millorar la qualitat de l'aigua subministrada, es produeix una gran quantitat d'aigua dessalada a partir de tres dessaladores (IDAM Eivissa, IDAM Sant Antoni i IDAM Santa Eulària). El fet que les tres dessaladores estiguin interconnectades en el centre de l'illa, facilita la gestió en la producció i ofereix garanties en els municipis de no sofrir interrupcions en el subministrament d'aigua. La producció d'aigua dessalada representa gairebé el 50% del subministrament total d'aigua a l'illa.

A Formentera el 100% de l'aigua subministrada en sòl urbà i sòl rústic és dessalada. El seu únic aqüífer no pot ser explotat pel mal estat tant quantitatiu (sobreexplotació) com a qualitatiu (intrusió marina i contaminació per nitrats) que presenta. D'aquesta manera, la IDAM Formentera subministra aigua als nuclis urbans mitjançant la xarxa de subministrament municipal. A més, el subministrament d'aigua als habitatges aïllats es garanteix mitjançant assortidors municipals per camions cisterna que representen el 30% del subministrament total a l'illa.

Les dades de producció d’aigua dessalinitzada les podeu consultar aquí.

Per a més información podeu accedir a la web d’ABAQUA a través d’aquest enllaç.