Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Consell Balear de l'Aigua

Adscrit a la Direcció General de Recursos Hídrics, és un òrgan col·legiat format pel president (persona titular de la Conselleria de Medi Ambient), vicepresident primer (la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics), 4 vicepresidents segons (designats a proposta dels Consells Insulars) i 42 vocals anomenats per la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient per períodes de 4 anys, prorrogables.

És l'òrgan de consulta, participació i planificació més important de l’Administració Hidràulica.

Li correspon participar com a òrgan consultiu i assessor en la planificació dels recursos hidràulics de les Illes Balears; conèixer i informar del Pla hidrològic de les Illes Balears; informar sobre les qüestions relatives a l’ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic i totes les altres funcions consultives o assessores que se li atribueixin.

La seva composició actual es pot consultar aquí (link a un pdf)

Es pot accedir a les actes de les darreres reunions als següents enllaços:

  • Per data links a pdfs de les d’aquesta legislatura