Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari

La contaminació per nitrats és un problema greu de contaminació difusa al medi hídric i, en especial, a les aigües subterrànies. Pot provenir de diverses fonts, com per exemple els sistemes autònoms de depuració, l’agricultura d’oci, les xarxes de clavegueram, la gestió dels fems de les explotacions ramaderes i fins i tot, el mateix clavegueram i els efluents de depuradores.

En l’àmbit europeu, l’any 1991 es va aprovar , la Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, que mitjançant  la seva transposició a través del Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, té l’objectiu de protegir les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura. Aquesta norma, obliga els estats membres a identificar la qualitat de les aigües, a declarar vulnerables aquelles superfícies territorials on el drenatge pugui originar una contaminació per nitrats, bé sigui de les aigües subterrànies, epicontinentals o de les costaneres, i  aplicar programes d’actuació que incloguin les mesures de protecció necessàries.

La declaració de les zones vulnerables, així com el seu seguiment i control es fan des de l’Administració Hidràulica, mentres que els programes d’actuació es dissenyen i aproven per l’autoritat competent en matèria d’agricultura.

Actualment la designació de zones vulnerables està en revisió. La vigent es va fer mitjançant el Decret 116/2010, de 19 de novembre, que determina i delimita les zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

Per altra banda, la Conselleria d’Agricultura ha dictat diferents normes amb incidència en les pràctiques agrícoles, que tenen per objecte reduir i prevenir la contaminació per nitrats a les zones designades com a vulnerables. Podeu consultar aquestes ordres aquí.

Per a més informació sobre la revisió del projecte de decret podeu consultar aquí.

MAPA

Pots consultar el Programa de control i seguiment aquí.

Actualment s’està tramitant la revisió de les zones declarades l’any 2010 (link BOIB)

<TAULA BUIDA>

A continuació s’inclou un mapa de delimitació de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats:

Link anterior

Programa de seguiment i control del domini públic hidràulic de les Illes Balears a les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

Si vols saber el contingut el programa de seguiment i control pijat aquí.

En la lluita contra la contaminació de les aigües per nitrats d’origen agrari, el programa de seguiment i control del domini públic hidràulic a les zones vulnerables per aquest tipus de contminació té com a finalitat prevenir i, si escau, corregir la contaminació de les aigües produïda per aquests factors.

El programa comprèn quatre tipus de mesures:

 • Mesures de mostreig i anàlisi. Es duen a terme a través de la xarxa de control amb la periodicitat establerta, que es podrà modificar en funció dels resultats obtinguts. Aquestes mesures es desglossen en les següents:
  • Mostreig i anàlisi de la qualitat de les aigües dels aqüífers a través de la xarxa general de punts de control de les illes de Mallorca i Menorca amb periodicitat dels mostrejos i les anàlisis mensuals i semestrals.
  • Comprovació i anàlisi de l’estat ecològic de les aigües superficials, tant epicontinentals com costaneres, a través de la xarxa d’estacions de comprovació existents a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
  • Mostreig de la qualitat de les aigües dels aqüífers, a través de la xarxa específica de punts de control de nitrats, mitjançant la instal·lació de piezòmetres ambientals i multipiezòmetres a Mallorca i Menorca, a fi d’estudiar l’evolució en vertical de la concentració de nitrats de les aigües subterrànies: periodicitat dels mostrejos als multipiezòmetres mensual.
 • Mesures de prevenció.
  • Delimitació de perímetres de protecció de les captacions d’aigües subterrànies dels pous de proveïment a poblacions.
  • Inclusió de la delimitació del perímetres de protecció a qualsevol projecte de nova captació o modificació de les captacions d’aigua subterrània per al proveïment a poblacions.
  • Implantació de les mesures previstes en la delimitació dels perímetres de protecció de les captacions d’aigües suterrànies.
  • Revisió de les cartografies hidrogeològiques i de vulnerabilitat dels aqüífers afectats o en risc o procés d’afectació.
 • Mesures de correcció. Aquestes mesures, per aplicar als pous d’abastament de poblacions, ja contaminats per nitrats o en risc o procés de contaminació, són les següents:
  • Estudi i aplicació d’alternatives a les fonts d’abastament contaminades o en risc o procés de contaminació.
  • La connexió de les xarxes d’abastament afectades per la contaminació de nitrats o en risc o procés de contaminació als sistemes de proveïment en alta, si s’escau.
  • Estudi i aplicació de millores de la qualitat de les aigües contaminades o en risc o procés de contaminació per nitrats, mitjançant una gestió adequada de la captació.
 • Mesures de coordinació i vigilància. Aquestes mesures consisteixen en l’adequada i participativa coordinació i vigilància del programa de seguiment i control del domini públic hidràulic a les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.