Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Gestió del DPH

L’objectiu del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) és aconseguir el bon estat i l’adequada protecció del domini públic hidràulic i de les aigües incloses a la demarcació hidrogràfica de les Illes.  Per aconseguir-ho s’ha d’establir un marc de protecció de les masses d’aigua que permeti obtenir el bon estat ecològic i químics de les masses d’aigua superficial i el bon estat quantitatiu i químic de les masses d’aigua subterrànies. Alhora, aquest marc també ha de permetre la recuperació integral de costes en els serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els costos ambientals i els relatius als recursos.

El domini públic hidràulic inclou, entre d’altres, els terrenys ocupats per:

 1. Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables amb independència del temps de renovació.
 2. Les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues.
 3. Les lleres dels llacs i llacunes i de embassaments superficials a lleres públiques.
 4. Els aqüífers.
 5. Les aigües procedents de la dessalació d’aigua de mar

Les funcions bàsiques relacionades amb gestió del DPH són en línies generals, les següents:

 • Tramitació administrativa de concessions.
 • Procediments especials.
 • Actuacions en el Domini Públic Hidràulic.
 • Protecció i tutela del Domini Públic Hidráulico.

I de forma més específica: Assumptes i expedients d'aigües subterrànies, excepte els estudis tècnics i informes que realitza l'Oficina de Planificació Hidrològica.

 • Gestió de concessions d'aigües superficials. Captacions d'aigua superficial (rius, barrancs, deus, rierols...) per a reg, proveïment uso industrial, hidroelèctric, ramader, aqüicultura o usos recreatius (camps de golf) i reutilització d'aigües procedents d'estacions depuradores d'aigües residuals.
 • Funcions de suport tècnic (elaboració d'informes, assistència a reunions, etc.).
 • Emissió d'informes sectorials: urban´ístics,  de risc d’esllavissada, en relació a afecció a zones humides...
 • Tramitació d'expedients d'autorització d'obres en zones inundables.
 • Tramitació d'expedients d'autorització d'obres d'afecció d'un llit públic i de navegacions en embassaments i rius de la conca.

DPH

És important identificar i delimitar els espais fluvials a fi de protegir-los i preservar-los d’ocupacions, usos inadequats i també per orientar les actuacions en matèria d’ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i protecció civil. Aquesta delimitació i identificació també contribueix a disminuir els danys personals i materials en episodis d’inundació.

La zonificació de l’espai fluvial inclou la delimitació del domini públic hidràulic i de les seves servituds associades: zona de servitud i zona de policía, així com una proposta de la zona de flux preferent i de zona inundable.

D’acord amb les definicions incloses al RDPH, les zones de protecció associades al DPH són les següents:

 • Domini públic hidràulic (DPH) associat a lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. Es defineix a partir de la màxima crescuda ordinària (MCO), associada a la mitja de màxim cabals anuals en règim natural produïts durant deu anys consecutius i que pot assimilar-se, a l’àmbit de la península ibèrica, al cabal punta associat a l’avinguda de 2,33 anys de període de retorn. A més, es tenen en compte informacions històriques, geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i hidràuliques. Són terrenys de titularitat pública, per tant no es permet cap ús llevat dels associats a la preservació ambiental i del règim de corrent.

  Aquesta determinació s’haurà de tenir en compte per les Administracions competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme en l’exercici de les seves potestats sobre l’ordenació del territori i la planificació urbanística, i per l’Administració hidràulica en l’exercici de les seves competències.

 • Zona de servitud (ZS): franja lateral de 5 m d’ample a partir del DPH, situada a cada costat de la llera. Són terrenys de titularitat privada però d’ús públic.
 • Zona de policia (ZP): franja lateral de 100 m d’ample a partir del DPH, situada a cada costat de la llera. Es pot ampliar fins recollir la zona de flux preferent.

Zones inundables

A més a més el RDPH preveu la delimitació de les zones inundables. Es consideren zones inundables els terrenys que poden resultar inundats per els nivells que podrien assolir les aigües a les avingudes amb un període estadístic de retorn de 500 anys, d’acord amb estudis geomorfològics, hidrològics, hidràulics, així com sèries d’avingudes històriques als llacs, embassaments, rius o torrents.

L’Administració Hidràulica el·laborarà el Pla de gestió de risc d’inundació, en coordinació amb les administracions afectades y competents en ordenació territorial i protecció civil.

Així, d’acord amb el Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’evaluació i gestió de riscs d’inundació, es realitzarà:

 • L’evaluació preliminar de risc d’inundació per identificar entre les zones inundables, les Àrees de Risc Potencial Significatiu d’Inundació o ARPSIS.
 • Els mapes de perillositat d’inundació de les ARPSIS, on s’identificaran les zones de fluxe preferent i el domini públic cartogràfic probable.
 • Els mapes de risc d’inundació de les ARPIS.

Zones potencialment inundables

Es consideren zones potencialment inundables les zones geomorfològiques d’inundació que es troben delimitades d’acord amb l'Annex 7 i que es poden consultar al Visor de l’Aigua de les Illes Balears.

Les administracions competents en ordenació territorial i urbanisme podran efectuar els estudis hidrològic-hidràulics i remetre'ls a l’Administració hidràulica per el seu informe. Els promotors urbanístics els podran utilitzar si són favorables.

 • Limitacions d’usos a zones inundables o potencialment inundables

Amb caràcter general, no es podran fer noves edificacions i usos associats en sòl rústic en aquells terrenys que estiguin inclosos en Àrees de Prevenció del Risc d’Inundació. Només queden exents els terrenys vinculats a explotacions agràries, d’acord amb el que estableix  la legislació específica. Les noves edificacions i usos associats s’hauran de realitzar fora de les zones inundables i potencialment inundables i en cas que no sigui viable, s’hauran de dissenyar tenint en compte el risc d'inundació existents.

Trobareu més informació sobre les actuacions que es poden fer i les autoritzacions necessàries per dur-les a terme en aquest enllaç (artículo 92/93 del pla hidrològic.