Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Aigües subterrànies

Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfície del sòl en la zona de saturació i en contacte directe amb el sòl o el subsòl.

A les Illes Balears, aquestes aigües són el principal recurs hídric ja que no existeixen cursos d’aigua superficial permanents que permetin un aprofitament significatiu dels seus cursos.

D’acord amb els criteris tècnics de delimitació, al Pla Hidrològic balear s’identifiquen 87 masses d’aigua subterrània o aqüífers: 64 a Mallorca, 6 a Menorca, 16 a Eivissa i 1 a Formentera.

Les masses d’aigua subterrània es classifiquen segons el seu estat actual i segons el risc de no arribar al bon estat.

Segons l’estat actual es classifiquen en:

  • Masses d’aigua subterrània en bon estat (en bon estat quantitatiu i químic)
  • Masses d’aigua subterrània en mal estat (no estan en bon estat quantitatiu o químic).

Segons el risc de no arribar al bon estat es classifiquen en:

  • Masses d’aigua subterrània sense risc: són les que compleixen les condicions estipulades al Pla Hidrològic.
  • Masses d’aigua subterrània en risc: són les que no compleixen almenys una de les condicions establertes.

A més a més, en l’àmbit de la gestió de les aigües es fa el seguiment de les reserves subterrànies que podeu consultar aquí.

  • ESTAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES. (LINK 2.4)
  • PROGRAMES DE CONTROL I SEGUIMENT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES. (LINK 3.4)