Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Recursos disponibles

Es consideren recursos hídrics naturals d’aigües superficials disponibles la quantitat d’aigua que es possible subministrar a la demanda, tenint en compte les infraestructures existents, els objectius de qualitat, els recursos no convencionals prevists que permeten alliberar l’ús de recursos naturals en mal estat, els objectius mediambientals i de sostenibilitat i les regles d’explotació que es deriven de la normativa vigent.

A la següent taula es resumeixen els recursos hídrics totals disponibles a les illes. S’han considerat disponibles totes les aigües depurades amb un tractament adicional al secundari (regenerades).. Això no implica però, que aquestes aigües amb tractament terciari siguin adequades per a tots els usos.

ILLA/SISTEMA D'EXPLOTACIÓ SUPERFICIALS SUBTERRANIES DESSALINITZADES REGENERADES TOTAL
 Mallorca 6,9 267,5 30,5 56,1 361,0
 Menorca 0 18,7 0 4,5 23,2
 Eivissa 0 20,0 9,8 7,1 36,9
 Formentera 0 0,4 1,3 0,5 2,2
 Illes Balears 6,9 306,6 41,6 68,2 423,3

RECURSOS HÍDRICS TOTALS DISPONIBLES EN HM3/ANY 2018

Com es pot observar en aquest gràfic sobre la distribució dels recursos hídrics totals que hi ha disponibles a les Illes Balears, les aigües subterrànies són la principal font de recursos.

En aquest enllaç trobareu més información sobre la disponibilitat de recursos a les illes.