Recursos disponibles

A la següent taula es resumeixen els recursos hídrics totals disponibles a les illes. S’han considerat disponibles totes les aigües depurades amb un tractament addicional al secundari. Aquest tractament addicional no sempre implica que les aigües resultants siguin adequades per a tots els usos.

ILLA/SISTEMA D'EXPLOTACIÓ SUPERFICIALS* SUBTERRÀNIES DESSALINITZADES REGENERADES TOTAL
 Mallorca 8,0 280,2 32,3 54,3 374,3
 Menorca 0,0 18,4 3,3 3,4 25,1
 Eivissa 0,0 20,5 14,6 3,2 38,3
 Formentera 0,0 0,5 1,7 0,6 2,8
 Illes Balears 8,0 319,6 51,8 61,4 440,8

Recursos hídrics totals disponibles (2021) en hm3/any (Memòria del PHIB 2022)

*Es consideren com a recursos superficials disponibles la quantitat d’aigua que és possible subministrar a la demanda, tenint en compte les infraestructures existents, els objectius de qualitat, els recursos no convencionals prevists que permeten alliberar l’ús de recursos naturals en mal estat, els objectius mediambientals i de sostenibilitat i les regles d’explotació que es deriven de la normativa vigent.

Com es pot observar tant a la taula com als gràfics següents, les aigües subterrànies són la principal font de recursos disponibles a les Illes Balears, si bé es troben diferències importants per illes quant als percentatges.

Procedència dels recursos hídrics disponibles a les Illes Balears (Annex 2 de la Memòria del PHIB 2022)
Procedència dels recursos hídrics disponibles per illes (Annex 2 de la Memòria del PHIB 2022)

A l'annex 2 de la Memòria del Pla Hidrològic trobareu més informació sobre els recursos disponibles a les Illes Balears.