Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Direcció General de Recursos Hídrics

La Direcció General de Recursos Hídrics actua com a policia de l’Aigua i, per tant, tramita els expedients sancionadors. També li correspon la millora hidràulica, la investigació i el desenvolupament tecnològic en aquesta matèria, així com l’aprovació de la constitució de les comunitats d’usuaris i la resolució dels seus conflictes.

El titular de la Conselleria de Medi Ambient pot delegar-hi les competències d’atorgament de concessions i autoritzacions per a la utilització o aprofitament del Domini Públic Hidràulic.

Trobareu més informació sobre l’organització, estadístiques, memòries anuals i pressuposts en la web corporativa (link).


Això ho haurem d’afegir a la web:


        1. Organització (link a la web corporativa)
        2. Estadístiques (expedients, pous, sancions...) MARGA AQUÍ O EN LA WEB CORPORATIVA?
        3. Memòries anuals posar les dels darrers any
        4. Pressuposts

link a la web? O un retall?