Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Preu de l'aigua

L’aigua, com a bé públic no té, literal ni figuradament, preu. El que pagam amb la factura de l’aigua és la prestació del servei d’abastament d’aigua a domicili, l’obtenció d’aigua de diverses fonts, el seu tractament per garantir la qualitat adequada per al consum humà i la distribució fins a les nostres llars.

Aquest és un servei tan important que, d’acord amb la llei de bases de règim local, són els ajuntaments els que ho han de dur a terme i per tant, establir-ne el preu. Aquesta és una tasca complexa que comporta un exercici de transparència per part del gestor, que pot ser l’entitat local directament o per mitjà d’una empresa pública, o indirectament mitjançant una empresa concessionària.

El preu de l’aigua, per tant, inclou tots els serveis prestats en la gestió del cicle de l’aigua: la captació i potabilització, la distribució per al seu consum i la recollida i depuració de les aigües residuals perquè tornin al medi aquàtic sense perjudicar-lo. També inclou la reducció de la contaminació de les aigües, la preservació de les masses d’aigua i dels espais protegits, entre d’altres.

La taxa de subministrament permet garantir l’abastament d’aigua potable sota els criteris de màxima qualitat, eficiència i sostenibilitat que permet recuperar les despeses del servei. D’aquesta manera, els preus del servei de l’aigua s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi corresponent, els seus costos de gestió i la legislació vigent.

Els factors que determinen el preu de l’aigua a cada municipi són diversos: l’escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l’origen de l’aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d’extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l’estat de les infraestructures; els criteris que s’adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l’eficiència, l’experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personat, etc.

La tarifa o taxa s’expressarà normalment per una forma binòmica, en una part que s’anomena quota fixa o quota de servei i una altra part anomenada quota variable o quota de consum. La primera és la mateixa per cada tipus de consumidor, mentre la segona depèn del consum que ha realitzat el consumidor, al període a facturar.

El seu valor s’indica en euros/m3, pel qual és important per a calcular l’estructura correcta, conèixer els valors correctes de volums d’aigua subministrats, els facturats i l’estructura econòmica del servei entre d’altres.

Link Guia per a l’establiment del preu de l’aigua.

Estudi del preu de l’aigua