Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Manteniment i conservació de lleres

Els programes de conservació i manteniment de lleres públiques tenen com a objectiu conservar, mantenir i recuperar el domini públic hidràulic i el bon estat de les masses d’aigua, així com mitigar els efectes de les inundacions i sequeres. Es fa mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l’espai fluvial per motius naturals, com poden ser els temporals de vent o pluja. Per tant, es consideren essencials per minimitzar el risc per als béns i les persones en casos de fortes precipitacions i riuades.

Cal recordar que les actuacions en lleres públiques situades en espais urbans corresponen als Ajuntaments, que són les administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, tal com estableix la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, article 28.4. Més enllà d'aquestes zones, les tasques de conservació, protecció i millora de les lleres, poden ser realitzades per altres administracions o per particulars, prèvia autorització.

Aquestes actuacions se centraran en millorar la continuïtat fluvial, l'estructura del traçat i lleres; realitzar podes i desbrossaments en la vegetació de ribera; la retirada d'elements obstructius; l'estabilització de marges en zones amb risc per a persones i béns; la lluita contra espècies invasores que puguin afectar l'estat de les masses d'aigua; l'eliminació d'infraestructures obsoletes o abandonades i la recuperació de la coberta vegetal en marges i riberes.

És important assenyalar també que la competència en relació amb la retirada de residus és municipal, tal com es recull en l'article 26 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Es consideren actuacions ordinàries petites obres de manteniment, retirada de residus, sediment o vegetació de les lleres, etc. I actuacions extraordinàries, els endegaments, obres de defensa de marges, etc.

Vist l’anterior, i atès que els ajuntaments tenen les competències en manteniment, conservació i condicionament de les lleres públiques que travessen zones urbanes, s’entén que aquests no requereixen d’autorització prèvia per part de la Direcció general de recursos Hídrics per dur a terme qualsevol d’aquestes actuacions.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre les actuacions a desenvolupar per el manteniment i conservació de lleres Visor: localización de las actuaciones