Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sanejament i depuració

La xarxa de sanejament és competència dels ajuntaments i permet recollir les aigües residuals urbanes per fer-les arribar fins a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).

Allà es duen a terme els processos de depuració que permeten reduir la càrrega contaminant i retornar les aigües al medi en les millors condicions possibles o   bé reutilitzar-les. En aquest darrer cas ha d’haver un proc´és de regeneració de les aigües depurades.

La bona gestió per part dels ajuntaments de les aigües de proveïment i del clavegueram esdevenen aspectes claus per poder reutilitzar l’aigua urbana.

Una part molt important del problema de la depuració i el sanejament està relacionada amb la fragmentació de la gestió del cicle integral de l’aigua. La solució passa forçosament per la coresponsabilitat  i la implicació de gestors, administracions públiques i usuaris, així com el foment de la governança.

Segons la Llei de Bases de Règim Local, els ajuntaments són l'administració competent en matèria de conducció i tractament d'aigües residuals. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears també estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competències en obres hidràuliques per a dotar d'infraestructures adequades de sanejament de les aigües residuals als nuclis que no tinguin, així com ampliar o millorar les ja existents.

Amb aquesta finalitat es va crear l'empresa pública IBASAN (actualment Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental), que assumeix la gestió de les EDAR amb l'encàrrec material previ d'aquestes actuacions per part dels municipis mitjançant el conveni de col·laboració corresponent. D'aquesta manera l'Agència Balear de l'Aigua assumeix la funció de promoure, construir i explotar les EDAR i l'ajuntament conserva les competències municipals sobre la xarxa de clavegueram.

Mitjançant els convenis de col·laboració amb els municipis, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental gestiona la majoria de les EDAR dels municipis de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per conèixer quines són les competències de l’Agència Balear de l’Aigua en matèria de sanejament i depuració podeu anar al següent enllaç.

Per conèixer les dades d’aquestes depuradores consultar aquí.

La DGRH, mitjançant el laboratori de l’aigua i els autocontrols que preveu la normativa, controla el compliment del rendiment de les depuradores i reporta els resultats a l’Estat i a la Comissió Europea. Les darreres dades oficials es poden consultar aquí.