Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Cànon de sanejament

El cànon de sanejament d'aigües és un impost propi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la recaptació del qual es destina íntegrament, deduïts els costs de gestió, al finançament de les actuacions de política hidràulica que siguin competència del Govern de les Illes Balears.

El cànon es va instaurar el 1991 a través de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, essent aquesta la primera comunitat autònoma que comptava amb un impost d’aquest tipus. Es pot trobar la taxa publicada al BOIB i a la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La seva recaptació correspon als ajuntaments i s’aplica a través de la factura de l’aigua. El gruix de la quantia recaptada es destina a sanejament i depuració de totes les Illes Balears u la resta a altres actuacions de política hidráulica del Govern balear.

Respecte al destí de sanejament i depuració, el cànon finança tant el manteniment i conservació de les estacions depuradores i les seves instal·lacions que estan actualment en funcionament, així com les noves obres que siguin necessàries es duguin a terme.

Per a tenir una petita idea, l’any 2019 es va recaptar una quantitat aproximada de 86 milions d’euros de cànon de sanejament, dels quals uns 55 milions es destinaren al manteniment i obres noves de depuració i sanejament.

Dades