Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L’Administració Hidràulica

L’Administració Hidràulica és l’administració pública de l’aigua que exerceix les funcions pertinents sobre el Domini Públic Hidràulic, d’acord amb el Text refós de la Llei d’Aigües.

La constitució espanyola preveu una sèrie de competències que són exclusives de l’Estat i d’altres que són assumibles per les Comunitats Autònomes. En matèria d’aigües, aquest repartiment de responsabilitats es materialitza en les distintes formes que adopta l’Administració Hidràulica segons l’àmbit geogràfic de la seva competència.

Si les aigües discorren per més d’una Comunitat Autònoma parlem de conques intercomunitàries, on l’Estat és competent en matèria de legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics. Aquesta tasca es fa a través de l’Administració Hidràulica que en aquest cas es materialitza en les denominades Confederacions Hidrogràfiques.

En aquestes conques intercomunitàries, les Comunitats Autònomes poden assumir competències relacionades amb projectes, construcció i explotació dels aprofitaments hidràulics, canals o regadius; aigües minerals i termals, pesca amb aigües interiors, marisqueig i aqüicultura, caça i pesca fluvial i la gestió en matèria de medi ambient. Aquestes competències es duen a terme pels Organismes de Conca.

Pel que fa a les conques intracomunitàries com la nostra, on les aigües transcorren per una única Comunitat Autònoma, totes les responsabilitats es traspassen a la Comunitat Autònoma i correspon a la legislació autonòmica l’organització de la corresponent Administració Hidràulica. Així, a les Illes Balears totes les competències en matèria d’aigües les du a terme la Comunitat Autònoma, que exerceix tant d’Administració Hidràulica com d’Organisme de Conca.

L’Administració Hidràulica de les Illes Balears assumeix, entre altres competències, les relacionades amb elaborar el Pla Hidrològic de les Illes Balears, fer el seu seguiment i revisar-lo; administrar i controlar el Domini Públic Hidràulic; administrar i controlar els aprofitaments; elaborar el projectes de les obres fetes al seu càrrec, construir-les i explotar-les i altres funcions que deriven de convenis amb altres administracions.

El seu àmbit d’actuació és la Demarcació Hidrogràfica, que comprèn la zona terrestre i marina de les conques hidrogràfiques de l’arxipèlag, així com les seves aigües de transició, subterrànies i costaneres associades a aquestes conques.

Pel que fa a la seva estructura, aquesta es regula mitjançant el Decret 129/2002, de 18 d’octubre, d’organització i règim jurídic de l’Administració Hidràulica de les Illes Balears i s’estructura de la següent manera:

 1. Consell de Govern
 2. Titular de la Conselleria de Medi Ambient
 3. Direcció General de Recursos Hídrics
  1. Junta de Govern de l’Administració Hidràulica
  2. Consell Balear de l’Aigua
  3. Juntes insulars
  4. Juntes d’explotació
 4. Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Notes:

Posarem imatge de l’administració i links a cadascun del organismes. En el cas d'òrgans col·legiats es descriuran funcions, s’indicarà composició actual i s’inclouran les actes d’aquesta darrera legislatura. Podem canviar el mapa de fons i posar el de la demarcació?