Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Junta de Govern de l'Administració Hidràulica

Adscrita a la Direcció General de Recursos Hídrics, és un òrgan col·legiat format pel president (persona titular de la Conselleria de Medi Ambient), vicepresident (la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics) i 15 vocals anomenats per la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient per períodes de 4 anys, prorrogables. Vindria a ser la junta executiva del Consell Balear de l’Aigua.

Li corresponen, entre d’altres, proposar al Consell Balear de l’Aigua i a les Juntes Insulars d’Aigües els assumptes sobre els quals aquests òrgans col·legiats hagin d’emetre informe; preparar els assumptes que s'han de sotmetre al Consell Balear de l’Aigua; proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient l’elevació al Consell de Govern de les Illes Balears del Pla hidrològic de les Illes Balears; proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient la declaració d’aqüífers sobreexplotats o en risc d’estar-ho; proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient l’adopció de les mesures per a la protecció de les aigües subterrànies enfront de les intrusions d’aigües salines; informar sobre la constitució de les comunitats d’usuaris, com també dels estatuts o de les ordenances; emetre informes sobre qüestions d’interès general en matèria d’aigües i les relatives a la millor ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic.

La seva composició actual es pot consultar aquí (link a un pdf)

Es pot accedir a les actes de les darreres reunions als següents enllaços:

  • Per data links a pdfs de les d’aquesta legislatura