Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Juntes insulars

Adscrites a la Direcció General de Recursos Hídrics, són òrgans consultius, de participació i planificació en matèria d’aigües, en l’àmbit de cadascuna de les illes.

Són òrgans col·legiats formats pel president (persona titular de la Conselleria de Medi Ambient), vicepresident primer (la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics) i 21 vocals.

Les seves competències són participar com a òrgans consultius i assessors en la planificació dels recursos hidràulics de l’illa; formular propostes a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Junta de Govern sobre els criteris i les directrius per a la planificació hidrològica; conèixer i informar sobre el Pla hidrològic; informar sobre les qüestions relatives a l’ordenació del domini públic hidràulic; controlar i fer un seguiment de l’evolució i del règim d’explotació dels aqüífers compresos dins l’àmbit territorial corresponent, en coordinació amb la resta d’òrgans de l’administració hidràulica; ser escoltada en l’adopció de les mesures especials previstes en l’article 56 de la Llei d’aigües, en el cas que afectin un únic àmbit geogràfic insular.

La seva composició actual es pot consultar aquí (link a un pdf)

Es pot accedir a les actes de les darreres reunions als següents enllaços:

  • Per data links a pdfs de les d’aquesta legislatura