Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Titular de la Conselleria de Medi Ambient

És el titular de l’Administració Hidràulica i, com a tal, li corresponen l’aprovació de concessions i autoritzacions i les tasques de coordinació dels diferents actors implicats en la gestió dels recursos. Per aquest motiu, convoca i presideix els òrgans col·legiats de l’Administració Hidràulica.

Entre d’altres, també eleva al Consell de Govern propostes relatives a programes d’aprofitament dels recursos i d’infraestructures, plans hidrològics o mesures de protecció del domini públic hidràulic.