Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Actualització de les dades del subministrament i consum d'aigua d'abastiment urbà

Per a l'Administració hidràulica, la millora del coneixement pel que fa a les extraccions i els consums d'aigua de proveïment urbà és del tot indispensable. Aquesta informació és necessària per fer una bona gestió dels recursos hídrics i una correcta programació de les inversions destinades a una adequada gestió de la demanda, i en definitiva, poder dur a terme una bona planificació hídrica. Així mateix, en vistes a optimitzar els informes sobre suficiència de recursos hídrics per a l'abastament derivats de les revisions dels planejaments urbanístics és necessari i imprescindible que es mesurin correctament els volums d'aigua extrets, subministrats i consumits en els proveïments urbans, com també disposar de manera àgil d'aquesta informació.

El procés de subministrament d'aigua als nuclis urbans consta de diverses etapes, que comprenen des de l'extracció d'aigua subterrània o la dessalinització o la captació d'aigua superficial, el seu trasllat cap a dipòsits distribuïdors, l'entrada a la xarxa urbana i finalment el consum.

La comptabilització d'aquests volums d'aigua per etapes és imprescindible per poder fer balanços hídrics de les masses d'aigua subterrànies al més reals possibles.

La competència en matèria de subministrament domiciliari d'aigua potable correspon a l'entitat local del municipi. Per tots aquests motius, la Direcció General de Recursos Hídrics sol•licita als ajuntaments que trametin la informació relativa als abastaments amb una freqüència mínima anual o comunicar-ho a les empreses que gestionen el subministrament d'aigua de tot el terme municipal perquè siguin aquestes empreses les que trametin aquesta informació.

S'han elaborat unes plantilles que els gestors han d'emplenar i adreçar cada any, per registre, a la Direcció General de Recursos Hídrics (c/ del Gremi de Corredors, 10, 2n pis, 07009 Palma).

La data màxima de lliurament és fins a l'1 de febrer.

En cas de no haver actualitzat aquesta informació en anys anteriors, en la nova entrega s'han de completar els anys que manquin.

A partir de la informació enviada pels gestors a la Direcció General de Recursos Hídrics i amb la informació disponible a l'Administració, és possible elaborar els resums anuals de subministraments i consums d'aigua, així com inventariar els pous d'abastament urbà. Aquesta informació és imprescindible per a la planificació hidrològica.

 

 

Dades sol·licitades:

Es posen a disposició dels gestors un document per a emplenar. Les plantilles es poden descarregar en format PDF (per emplenar-los a mà) o en format full de càlcul (per emplenar-los amb l'ordinador).

PDF Fulla de Càlcul  Dades Abatiment

Dades del gestor (full 1): En aquest apartat s'han d'indicar les dades de l'empresa gestora, dades dels nuclis urbans que abasteix aquesta empresa i dades dels pous o fonts que utilitza per dur a terme aquest abastament. Aquesta plantilla només ha de ser reomplerta en cas que es produeixin canvis en l'empresa gestora, s'incorporin nous nuclis de població a la xarxa de distribució o es donin d'alta o de baixa pous o fonts de proveïment.

Dades de la captació (full 2): En aquest apartat s'han d'indicar les dades identificatives de l'origen de l'aigua (pou, font, dessalinitzadora o embassament). En cas que aquest origen sigui un pou, se sol•liciten els volums mensuals d'extracció o producció de cada pou, el nivell freàtic (profunditat de l'aigua mesurada des de la boca del pou), la profunditat de la bomba i incidències sobre la qualitat. En tots els casos hi ha la possibilitat d'introduir dades de la qualitat de l'aigua quant al contingut en clorurs i nitrats o altres paràmetres d'interès. Aquesta plantilla s'ha d'emplenar anualment.

Dades dels paràmetres abastament nucli urbà (full 3): En aquest apartat s’han d’indicar les dades referents a l’abastament urbà pròpiament dit, per tant és necessari emplenar-lo com a mínim per a cadascuna de les xarxes de distribució. Així, en aquesta plantilla s’han d’introduir anualment les dades següents:

  • Volum d’aigua mensual total aportat al nucli, desglossant l’aigua subterrània provinent de pous propis, l’aigua subterrània comprada a altres gestors, l’aigua dessalada o l’aigua superficial.
  • Volum d’aigua mensual subministrat al nucli urbà o xarxa de distribució. És a dir, el volum total que ha entrat als dipòsits de distribució del nucli urbà considerat.
  • Volum d’aigua mensual total consumit finalment per l’usuari, desglossat en volum d’aigua facturat i no facturat (com és el cas encara de molts usos municipals com reg de zones verdes, escoles).

 

Poden posar-se en contacte amb la Direcció General de Recursos Hídrics per a qualsevol dubte, així com enviar les dades sol•licitades a l’adreça electrònica següent: abastimenturba@dgreghid.caib.es

 

Poden consultar els resums anuals d’anys anterior, resultat de l’aportació de dades dels gestors i de l’estimació en el cas de no disposar de la informació, en l’apartat de dades disponibles: Resums anuals de consums i extraccions.

 Formulari d’actualització de les dades econòmiques del Cicle de l’Aigua. Abastiment d’aigua, servei de clavegueram i servei de depuració municipalNormativa

-      L'article 35, Normes en matèria d'aigües, de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 

-      Dins l'àmbit de les Illes Balears, es deixa sense efecte l'article 55 del Reial decret legislatiu 1/2001, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües de 1985 i les seves modificacions posteriors, i queda de la manera següent:

 

Les facultats de l'Administració hidràulica, en relació amb l'aprofitament i control dels cabals concedits i les condicions de les obres de captació, són les següents:

 

[...]

 

4. L'Administració hidràulica ha de determinar dins el seu àmbit territorial els sistemes de control efectiu dels cabals d'aigua utilitzats i dels abocaments al domini públic hidràulic que hagin d'establir-se per garantir el respecte als drets existents, permetre la correcta planificació i administració dels recursos, i assegurar la qualitat de les aigües. A aquest efecte, i a instàncies de l'administració hidràulica, els titulars de les concessions administratives d'aigües i tots aquells que per qualsevol altre títol tinguin dret a l'ús privatiu d'aquests són obligats a instal·lar i mantenir els corresponents sistemes de mesurament que garanteixin informació precisa sobre els cabals d'aigua en efecte utilitzats i, si n'és el cas, retornats.

 

[...]

 

Tots els proveïments de població estable o flotant han de disposar de comptadors a cadascun dels punts de captació d'aigua, qualsevol que en sigui la forma, amb l'obligació de mantenir-los en perfecte estat i de subministrar la informació que l'administració hidràulica requereixi."

 

-      La disposició addicional dotzena, Control dels drets concessionals, de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional:

 

1.      Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley de Aguas, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Organismos de cuenca determinarán los medios de control efectivos de los caudales concesionales y de los vertidos al dominio público hidráulico, estableciendo asimismo los procedimientos de comunicación e inspección de dichos medios.

 

2.      En cumplimiento de lo indicado en el apartado anterior, los titulares de derechos concesionales están obligados a instalar y mantener los correspondientes medios de medición e información sobre los caudales utilizados y, en su caso, vertidos al dominio público, en el plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

 

3.      Se califican como graves las infracciones derivadas del incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior. La reiteración será causa suficiente para la declaración de caducidad de la concesión, que se acordará mediante el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico.

 

L’article 134, Mesurament dels cabals d’aigua consumits i subministrament d’informació, del Pla Hidrològic de les Illes Balears 2019, disposa el següent:

1. Els titulars de les concessions administratives d’aigües i tots aquells que per qualsevol títol en tinguin dret a l’ús privatiu, estaran obligats a instal·lar i mantenir els sistemes de mesurament corresponents que garanteixin informació precisa sobre els cabals d’aigua en efecte consumits o utilitzats i, en el seu cas, retornats, d’acord amb l’establert a l’article 55.4 del TRLA.

2. Sobre la base del principi de col·laboració entre administracions públiques, l’entitat pública o privada que subministri aigua per a proveïment a població, qualsevol quin sigui el títol habilitant propi, facilitarà periòdicament a l’Administració hidràulica la informació següent:

a) Volum d’aigua extret en origen, desagregat per a cada un dels punts d’aportació d’aigua.

b) Volum d’aigua subministrat total i desagregat per nuclis.

c) Volum d’aigua subministrat i facturat desagregat per nuclis.

d) Volum d’aigua subministrat i no facturat, desagregat per nuclis.

e) Auditoria anual del sistema d’acord amb estàndards internacionals.

Aquesta informació es facilitarà en els formats que proporcioni l’Administració hidràulica i donant prioritat als sistemes informatitzats de transferència d’informació.