Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears


PROPOSTA DE PLA HIDROLÒGIC

En data 6 de juliol de 2021 es publica la resolució de la Directora General de Recursos Hídrics al Botlletí Oficial de les Illes Balears que dicta:

1.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'anunci d'inici del període de consulta pública i participació de la proposta de projecte del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidràulica de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i el seu Estudi Ambiental Estratègic per a un període de sis mesos a comptar des del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a poder realitzar les aportacions i formular les observacions i suggeriments que s'estimen convenients dirigides a l'organisme de Conca.


2.-De forma simultània es farà la consulta de la proposta de projecte de Pla Hidrològic de la Demarcació Hidràulica de les Illes Balears (tercer cicle 22-2027) i el seu estudi Ambiental estratègic a les Administracions Públiques afectades i persones interessades, per un període de tres mesos.


3.- Disposar a la plana web de la Direcció General de Recursos Hídrics http://dgrechid.caib.es tota la documentació corresponent a la proposta del projecte del Pla Hidrològic de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i el projecte d'estudi ambiental estratègic per a la consulta.

PDF Resolució d'inici de consulta pública del PH i EAE


Per altra part, d'acord amb l'article 21 de la Llei 21/2013 es sotmet la proposta de Pla Hidrològic i l'Estudi Ambiental Estratègic a informació pública.


Documentació de la proposta de Pla Hidrològic de les Illes Balears (3er cicle de planificació)

PDF Normativa

PDF Annex 1 Normativa. Inventari de masses i cartografia bàsica

PDF Annex 2 Normativa. Estat de les masses d'aigua i objectius mediambientals

PDF Annex 3 Normativa. Disponibilitats, assignacions i reserves de les masses d'aigua

PDF Annex 4 Normativa. Substàncias i productes l'abocament de les quals a la xarxa de clavegueram està prohibit

PDF Annex 5_Normativa. Catáleg de zones humides de les Illes Balears_Llistat

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia de Zones Humides Mallorca 1 Nord

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia de Zones Humides Mallorca 2 Llevant

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia de Zones Humides Mallorca 3 SudOest

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia de Zones Humedas Menorca

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia de Zonas Humedas Eivissa

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia Zones Humides Formentera

PDF Annex 5 Normativa. Cartografia de Zones Humides Artificials

PDF Annex 6 Normativa. Llistat de basses temporals i cavitats inundades

PDF Annex 7 Normativa. Cartografia de la xarxa hidrogràfica i de planes d'inundació

PDF Annex 8 Normativa. Condicions tècniques per a l'execució, equipament y abandonament de pous i sondatges

PDF Annex 9 Normativa. Programa de mesures


PDF Memòria

PDF Annex 1 Memòria. Inventari de masses d'aigua

PDF Annex 2 Memòria. Inventari de recursos hídrics

PDF Annex 3 Memòria. Consums d'aigua i assignacions

PDF Annex 4 Memòria. Concessions i autoritzacions d'aigües subterrànies

PDF Annex 5 Memòria. Caracterització econòmica i social dels usos de l'aigua

PDF Annex 6 Memòria. Zones protegides

PDF Annex 7 Memòria. Xarxes de control

PDF Annex 8 Memòria. Estat de les masses

PDF Annex 9 Memòria. Objectius mediambientals i exencions

PDF Annex 10 Memòria. Resum, revisió i actualització del PH

PDF Annex 11 Memòria. Marc legal


PDF Estudi Ambiental Estratègic

PDF Annex 1 Resum del procés de consultes del document inicial estratègic i document d'abast

PDF Annex 2 Estudi d'avaluació de repercusions ambientals del Pla

PDF Annex 3 Perspectiva climàtica del Pla

PDF Annex 4 Integració paisatgística del Pla


Procés participatiu

Tallers sectorials

Calendari tallers