Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA HIDROLÒGIC (2022/2027)

Mitjançant el Reial Decret 49/2023, de 24 de gener, s'ha aprovat el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

RD_Aprobacion_definitiva_BOE-A-2023-3608.pdf Reial Decret 49/2023 BOE-A-2023-3608 

PHIB_2022-2027_Cat.pdf Resolució de la directora general de Recursos Hídrics per la qual es disposa la publicació de les determinacions del contingut normatiu del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Reial Decret 49/2023, de 24 de gener (BOIB 28 de 4/03/2023)

PDF Acord del Consell de Govern de 22 d'agost de 2022

PDF Normativa

PDF Annex 1 Normativa. Inventari de masses i cartografia bàsica

PDF Annex 2 Normativa. Estat de les masses d'aigua i objectius mediambientals

PDF Annex 3 Normativa. Disponibilitats assignacions i reserves

PDF Annex 4 Normativa. Substancies i productes que està prohibit abocar a la xarxa de clavegueram

PDF Annex 5.A Normativa. Catàleg de zones humides de les Illes Balears, llistat

PDF Annex 5.B Normativa. Catàleg zones humides de les Illes Balears, cartografia

PDF Annex 6 Normativa. Llistat de basses temporals i cavitats inundades

PDF Annex 7 Normativa. Cartografia de la xarxa hidrogràfica i de planes d'inundació

PDF Annex 8 Normativa. Condicions tècniques per a l'execució, equipament i abandonament de pous i sondejos

PDF Annex 9 Normativa. Programa de mesures


PDF Memòria

Sols documentació en castellà.

PDF Annex 1 Memòria. Inventari de masses d'aigua

PDF Annex 2 Memòria. Inventari de recursos hídrics

PDF Annex 3 Memòria. Consums d'aigua i assignacions

PDF Annex 4 Memòria. Concessions agua subterrània

PDF Annex 5 Memòria. Caracterització econòmica i social dels usos de l'aigua

PDF Annex 6 Memòria. Zones protegides

PDF Annex 7 Memòria. Xarxes de control

PDF Annex 8 Memòria. Estat de les masses

PDF Annex 9 Memòria. Objetius mediambientals i exencions

PDF Annex 10 Memòria. Resum, revisió i actualització del PH

PDF Annex 11 Memòria. Marc legal

PDF Annex 12 Memòria. Participació pública


PDF Estudi Ambiental Estratègic

PDF Annex 1. Resum del procés de consultes del document inicial estratègic i document d'abast

PDF Annex 2. Estudi d'avaluació de repercusions ambientals del Pla

PDF Annex 3. Perspectiva climàtica del Pla

PDF Annex 4. Integració paisatgística del Pla

PDF Annex 5. Resum informació pública i consultes

PDF Annex 6. Document resum integració ambiental del Pla

PDF Declaració ambiental estratègica

Accés a plans hidrològics anteriors: 

PHIB 2019

PHIB 2015

PHIB 2013