Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears


APROVACIÓ INICIAL DEL PLA HIDROLÒGIC

En data 22 d’agost de 2022 el Consell de Govern va acordar aprovar amb caràcter inicial la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027), en els termes següents:


Primer. Aprovar amb caràcter inicial la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027), que té el contingut següent:

a) Memòria i annexos

b) Normativa i annexos

c) Estudi ambiental estratègic


Segon. Trametre el text en castellà de la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027) al Consell Nacional de l'Aigua, d'acord amb el que preveu l'article 20 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.


Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

PDF Acord del Consell de Govern de 22 d'agost de 2022

Documentació de l’aprovació inicial del Pla Hidrològic de les Illes Balears (3er cicle de planificació).

PDF Acord del Consell Balear de l'Aigua de les Illes Balears de 27 de juliol de 2022

PDF Normativa

PDF Annex 1 Normativa. Inventari de masses i cartografia bàsica

PDF Annex 2 Normativa. Estat de les masses d'aigua i objectius mediambientals

PDF Annex 3 Normativa. Disponibilitats, assignacions i reserves de les masses d'aigua

PDF Annex 4 Normativa. Substàncies i productes l'abocament de les quals a la xarxa de clavegueram està prohibit

PDF Annex 5.1 Normativa. Catàleg de zones humides de les Illes Balears-Llistat

PDF Annex 5.2 Normativa. Catàleg de zones humides de les Illes Balears-Cartografia

PDF Annex 6 Normativa. Llistat de basses temporals i cavitats inundades

PDF Annex 7 Normativa. Cartografia de la xarxa hidrogràfica i de planes d'inundació

PDF Annex 8 Normativa. Condicions tècniques per a l'execució, equipament i abandonament de pous i sondatges

PDF Annex 9 Normativa. Programa de mesures


PDF Memòria

PDF Annex 1 Memòria. Inventari de masses d'aigua

PDF Annex 2 Memòria. Inventari de recursos hídrics

PDF Annex 3 Memòria. Consums d'aigua i assignacions

PDF Annex 4 Memòria. Concessions i autoritzacions d'aigües subterrànies

PDF Annex 5 Memòria. Caracterització econòmica i social dels usos de l'aigua

PDF Annex 6 Memòria. Zones protegides

PDF Annex 7 Memòria. Xarxes de control

PDF Annex 8 Memòria. Estat de les masses

PDF Annex 9 Memòria. Objectius mediambientals i exencions

PDF Annex 10 Memòria. Resum, revisió i actualització del PH

PDF Annex 11 Memòria. Marc legal

PDF Annex 12 Memòria. Participació pública


PDF Estudi Ambiental Estratègic

PDF Annex 1 Resum del procés de consultes del document inicial estratègic i document d'abast

PDF Annex 2 Estudi d'avaluació de repercusions ambientals del Pla

PDF Annex 3 Perspectiva climàtica del Pla

PDF Annex 4 Integració paisatgística del Pla

PDF Annex 5 Resum informació pública i consultes

PDF Annex 6 Document resum integració ambiental del Pla

PDF Declaració ambiental estratègica