Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Esquema de temes importants en matèria de gestió de les aigües de la revisió del tercer cicle (2022-2027) del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

L’Esquema de Temes Importants (ETI) constitueix el segon pas en les etapes documentals del procés de planificació hidrològica, després dels Documents Inicials, i previ a l’elaboració del projecte de Pla Hidrològic.

L’ETI en matèria de gestió de les aigües conté la descripció i valoració dels principals problemes actuals i previsibles de la demarcació relacionats amb l’aigua i les possibles alternatives d’actuació, tot això d’acord amb el programa de mesures. També concreta les possibles decisions que puguin adoptar-se per determinar els diferents elements que configuren el Pla i oferir propostes de solució als problemes enumerats.

Després d'un ampli procés de participació, el Consell Balear de l'Aigua es va reunir dia 27 de gener de 2021 i va informar favorablement els ETI.

 

PDF  Memoria ETI

Anexo 1:

PDF  Ficha 1 - Reutilización e infiltración de aguas depuradas

PDF  Ficha 2 - Suficiencia hídrica, abastecimiento urbano y dificultades para atender las demandas

PDF  Ficha 3 - Gestión del riesgo de inundaciones

PDF  Ficha 4 - Fuentes de contaminación puntual; saneamiento, salmueras, vertederos e industrial

PDF  Ficha 5 - Establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos

PDF  Ficha 6 - Adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático

PDF  Ficha 7 - Contaminación difusa por nitratos y otros

PDF  Ficha 8 - Explotación y gestión sostenible de las aguas subterráneas

PDF  Ficha 9 - Mejora del conocimiento

PDF  Ficha 10 - Recuperación de los costes de los servicios del agua

Anexo 2: 

 PDF  Informe participación propuestas ETI


Fase d'inici de l'avaluació ambiental estratègica:

PDF Document inicial de l'Avaluació Ambiental Estratègica del 3er cicle de planificació hidrològica

PDF Document d'abast del PHIB elaborat per la Comissió de Medi Ambient

 PDF  Informe ETI Consejo Balear del AguaProcessos participatius

PDF  Presentació de la proposta de l'Esquema de temes importants (8 octubre 2020)

->> Tallers Esquema de Temes Importants (27 octubre 2020 - 24 novembre 2020) <<-Adreça de correu electrònic per fer aportacions: participacio@dgreghid.caib.es