Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Fase d’audiència i informació pública del projecte de decret pel qual es designen zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic

La Directiva 91/676/CEE, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats de fonts agràries, obliga als Estats Membres a determinar les zones amb aigües continentals contaminades per nitrats, a designar-les com a vulnerables i establir-hi programes d’actuació per prevenir la contaminació difusa per nitrats que pugui provocar el sector primari.


Aquesta Directiva es va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries.


En desenvolupament d’aquest Reial Decret, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret 116/2010, de 19 de novembre, de determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. L’article 4.2 d’aquest Reial Decret estableix que “Las zonas designades como vulnerables deberán ser examinadas y, en su caso, modificadas o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tenir en cuenta los cambios o factores que no hubiesen sido previstos en el momento de su designación”. És a dir, a l’any 2014 ja s’hauria d’haver fet aquesta examinació de la declaració i, en el seu cas, modificació o ampliació.


L’objecte del projecte de Decret que ara es tramita és:

a) Determinar les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries a les Illes Balears. Es procedeix a la revisió de les zones designades mitjançant el Decret 116/2010, de 19 de novembre.

b) Aprovar el programa de seguiment i control del domini públic hidràulic per a les zones designades vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.


D’acord amb l’Anunci de la Directora General de 19 juny de 2020, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments durant un termini de 20 dies hàbils des de la seva publicació al BOIB.

Les al·legacions han d’anar adreçades a la Direcció General de Recursos Hídrics i s’han de presentar a la seu de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (carrer Gremi Corredors, 10, polígon Son Rossinyol, Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Accés directe a través del següent enllaç.

Per a més informació sobre el projecte de decret, podeu consultar la pàgina de transparència de la Conselleria de Medi Ambient i Territori al següent enllaç.

PDF  Projecte decret zones vulnerables contaminació de nitrats

PDF  Estudi per declaració de Zones Vulnerables a la Contaminació per Nitrats a les Illes Balears (2020 05)

 

Adreça de correu electrònic per fer aportacions: participacio@dgreghid.caib.es