Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears 16/11/2018 SI
Projecte de Decret pel qual es declara d’utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la 23/11/2018 SI
Projecte d'Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears 27/11/2018 SI
Projecte d’ordre per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors 28/11/2018 SI
Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre 29/11/2018 NO

HISTÒRIC

Avantprojectes de lleis i projectes de normes que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any

Històric any 2017
Històric any 2016