Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES

Projecte de decret pel qual s'aprova el règim jurídic dels salons de joc

05/07/2018

SI

Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears

05/07/2018

SI

Avantprojecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

06/07/2018

SI

Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència

12/07/2018

SI

Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.

17/07/2018

SI

HISTÒRIC

Avantprojectes de lleis i projectes de normes que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any

Històric any 2017
Històric any 2016