Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES

Consulta pública de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de la demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

28/02/2018

SI
Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 09/01/2018 SI

Projecte d'ordre de creació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

05/01/2018

SI

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de treball, vacances, permisos i llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

5/01/2018

SI

Avantprojecte de decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per al Dispositaria de la CAIB

21/12/2017

SI

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

18/12/2017

SI

Projecte de Decret del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears.

15/12/2017

SI

Avantprojecte de Llei Agraria de les Illes Balears

15/12/2017

SI

HISTÒRIC

Avantprojectes de lleis i projectes de normes que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any