Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES

Avantprojecte de decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per la Dispositaria de la CAIB

21/9/2018

SI

Projecte de decret sobre indemnitzacions per costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació dels serveis públics d’aigües residuals

28/09/2018

SI

Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

28/09/2018

SI
Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics 28/09/2018 SI

HISTÒRIC

Avantprojectes de lleis i projectes de normes que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any

Històric any 2017
Històric any 2016