Torna

Tramitació UDIT

Organismes de control

Els organismes de control són aquelles persones físiques o jurídiques que tenint capacitat d'obrar i disposant dels mitjans tècnics, materials i humans i imparcialitat i independència necessàries, poden verificar el compliment de les condicions i requisits de seguretat establerts en els reglaments de seguretat per als productes i instal·lacions industrials.

El règim d'habilitació per a l'accés i exercici de l'activitat dels organismes de control consistirà en una declaració responsable davant l'autoritat competent, amb acreditació prèvia de la competència tècnica de l'organisme de control per una entitat nacional d'acreditació.

L'habilitació correspon a l'autoritat competent en matèria d'indústria on l'organisme de control accedeixi a l'activitat per a la qual desitja ser acreditat, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació del que disposa en matèria d'autoritat d'origen en la disposició addicional desena de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

A les Illes Balears, aquesta autoritat compentent és la Direcció General de Política Industrial. La presentació de la declaració responsable s'ha de realitzar electrònicament, mitjançant el tràmit TNI-013: Declaració responsable d'organismes de control i seguint les instruccions d'aquest enllaç.

La declaració responsable, des del moment de la seva presentació, habilita l'organisme de control per actuar a tot l'àmbit de l'Estat i per temps indefinit, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals, sense perjudici, si escau, del que disposi la normativa comunitària a efectes del seu reconeixement a la Unió Europea

Organismes de control amb seu social a les Illes Balears

· BALEAR DE INSPECCION Y CONTROL, S.L.U - Núm. acreditació ENAC 06/EI007

C/ Son Brull, nº 7
07004 - Palma
971 909 904

info@inspeccionycontrol.es


· CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.P - Núm. acreditació ENAC 388/EI675

Avda. Isidoro Macabich nº39, 4ºA
07800 - Eivissa
971 199 109

info@ctpitiuso.es


· OCAMALLORCA, SL - Núm. acreditació ENAC 435/EI682

C/ Julia Álvarez, 12, bj
07004 - Palma
971 904 425 / 659 594 495

ramon.ara@ocamallorca.es / daniel.pueyo@ocamallorca.es


Altres entitats acreditades per ENAC: Enllaç

Presentació de la memòria anual d'actuacions dels organismes de control

El Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, indica, al seu article 46 Supervisió de les actuacions dels organismes de control:

Cada organisme de control ha de remetre anualment a la seva autoritat d'origen la següent informació:

a) Una memòria detallada relacionant les actuacions realitzades en totes les comunitats autònomes en què desenvolupi les activitats per a les que es troba habilitat, en virtut de l'article 43. Remetent l'Autoritat d'origen aquesta informació a la resta de Comunitats Autònomes.

b) Document de l'entitat d'acreditació, que confirmi el manteniment de les condicions d'acreditació.

Així doncs, els organismes de control amb domicili social a la nostra comunitat autònoma presentaran, el primer trimestre de l'any, l'esmentada memòria d'actuacions, de manera electrònica i en format pdf. En el cas de que s'hagin realitzat actuacions fora de les illes Balears, s'haurà de presentar un segon arxiu on es detallin únicament aquestes actuacions, per tal que la DG de Política Industrial les faci arribar a la resta de comunitats autònomes. Mitjançant el mateix registre, es presentarà també el document de confirmació per part de l'entitat d'acreditació de l'apartat b o s'indicarà un enllaç a la pàgina oficial on es pugui consultar.

La presentació d'aquesta documentació es realitzarà fent ús del procediment:

Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica)

indicant com a òrgan destinatari la Direcció General de Política Industrial, de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de les Illes Balears.

Segons l'acord del Grup de Treball d'Unitat de Mercat de data 2 de novembre de 2022, juntament amb la documentació anterior, i fins que es posi en marxa la base de dades centralitzada al MINCOTUR, s'ha de remetre degudament emplenat el següent full de càlcul: Datos_Actuaciones_OC.xlsxDatos_Actuaciones_OC.xlsx