Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Fase d’audiència i informació pública del projecte de decret pel qual es declaren zones sensibles a les Illes Balears i la seva memòria tècnica

Termini: fins a 20 desembre 2022, inclós

La Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, estableix les mesures necessàries que els Estats membres han d’adoptar per garantir que les aigües residuals urbanes rebin un tractament adequat abans del seu abocament.

Aquesta Directiva es va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals, la qual fou desenvolupada mitjançant el Reial decret 509/1996, de 15 de març, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

En desenvolupament d’aquest Reial Decret, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles de les Illes Balears. D’acord amb l’article 7.3. del Reial decret llei 11/1995, correspon a les comunitats autònomes la declaració de les zones sensibles i menys sensibles a les conques hidrogràfiques intracomunitàries, com és el cas de les Illes Balears. L’article 7.2 del Reial decret 509/1996, de 15 de març, mitjançant el qual es desenvolupa el Reial decret llei 11/1995 esmentat estableix un termini mínim de quatre anys per revisar les declaracions de zones sensibles i menys sensibles.
 
L’objecte del projecte de Decret que ara es tramita és la revisió de la declaració de les zones sensibles i les seves zones de captació a les Illes Balears, i l’aprovació de la cartografia actualitzant els criteris de determinació.


D’acord amb l’Anunci de la Directora General de 28 d'octubre  de 2022, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments durant un termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació al BOIB (BOIB núm. 143 de 5 de novembre de 2022 i BOIB núm. 147 de 15 de novembre de 2022 de rectificació d'error i ampliació del termini).


Les aportacions es poden fer preferentment a través de l’adreça electrònica participacio@dgreghid.caib.es, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Accés directe a través del següent enllaç.
 

Per a més informació sobre el projecte de decret, podeu consultar la pàgina de transparència de la Conselleria de Medi Ambient i Territori al següent enllaç.


 2022_11_Proposta.pdf  Proposta de decret.pdf

 memoria_tecnica,_nov_2022.pdf  Memòria tècnica.pdf

Adreça de correu electrònic per fer aportacions: participacio@dgreghid.caib.es