Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

15/11/2022

Projecte de decret pel qual es revisen les zones sensibles a les Illes Balears

Direcció General de Recursos Hídrics


FITXA: Projecte de decret pel qual es revisen les zones sensibles a les Illes Balears 


Objecte: L’objecte de la norma és donar compliment a l’article 7.3 del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. Això es concreta amb:a)  La revisió de la designació de les zones sensibles de les Illes Balears feta l’any 2003.b) La declaració de les zones sensibles y les seves zones de captació a les aigües del litoral i continentals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Recursos Hídrics

 

Data d'inici de la tramitació:

 

Fase actual de tramitació: Actualment el projecte normatiu està en fase d’audiència i informació pública. 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: la iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, des del dia 19 d’octubre de 2020 fins al dia 13 de novembre de 2020, inclòs. Podeu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions presentades, consultant  l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina.

Informació pública: D’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de data14 de març de 2022, per la qual encarrega la instrucció de l’expedient a la Direcció General de Recursos Hídrics, s’ha obert un procés d’informació pública per un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB de l’anunci. Posteriorment s'ha publicat una rectificació d'errors de l'anunci i s'ampliat el termini en 10 dies més, amb la qual cosa el termini és fins al dia 20 de desembre, inclós. Tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al•legacions es poden presentar,

a)Telemàticament:

- mitjançant el “tràmit d’informació pública” del procediment d’elaboració i tramitació de projecte de decret de la seu electrònica. Requereix disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanent 

-mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears, clicant aquest enllaç .Aquest sistema permet presentar aportacions sense la necessitat de disposar de certificat electrònic o DNIe, però no emet justificant de recepció del contingut enviat. No obstant això, sempre que les aportacions presentades mitjançant aquest formulari web contenguin la identificació de la persona o l’entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.                                           

b) o, si sou una persona física, també les podeu presentar per escrit adreçat  a la Direcció General de Recursos Hídrics (c/. de Gremi de Corredors, 10, Polígon Son Rossinyol, 07009 Palma), en el mateix termini,  en qualsevol oficina de registre o per correu postal. IMPORTANT: indiqueu sempre la Conselleria i l’òrgan (direcció general) que realitza la tramitació de la norma (DIR3 A04013551) i  la iniciativa concreta

Consultes i audiència pública: A més, s’enviaran consultes a les conselleries, consells insulars i  FELIB, i es donarà audiència als membres del Consell Balear de l'Aigua i de les Juntes Insulars, d’acord amb l’article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

09/10/2020 - Resolució consulta previa

16/10/2020 - Memòria consulta previa

18/11/2020 - Certificat participació consulta prèvia

27/06/2022 - Diligència resultat consulta prèvia

14/03/2022 - Resolució d'inici

                    Esborrany de projecte de decret que es sotmet a Informació Pública  

                    Memòria tècnica, nov.2022

05/11/2022  BOIB anunci inici informació pública

15/11/2022  BOIB rectificació error anunci