TAXES UDIT


PDF Llista de taxes de tràmits UDIT

PAGAMENT DE LA TAXA A UNA TRAMITACIÓ PRESENCIAL

Formes de pagament de la taxa d'un expedient tramitat presencialment:

- Pagament amb targeta de crèdit o de dèbit. Finalitzada la tramitació es pot fer el pagament de forma immediata amb el tramitador de l’expedient.

- Pagament pel banc. Iniciada la tramitació de l’expedient a qualsevol oficina s’ha de dirigir a qualsevol entitat de crèdit que tingui la condició de col·laboradora (veure entitats col·laboradores on es pot pagar la taxa). Una vegada pagada la taxa s’ha de tornar a l’oficina on s’entregarà tota la documentació corresponent i on es farà constar el pagament dins l’expedient.

- Altres sistemes de pagament. Pagament realitzat amb plataformes de companyies tecnològiques i acceptades per l'ATIB. Una vegada pagada la taxa s'ha d'emplenar el següent Pàgina Web FORMULARI de la UDIT adjuntant el document de justificació del pagament. 


PAGAMENT DE LA TAXA A UNA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Formes de pagament de la taxa d'un expedient tramitat telemàticament:

- Pagament dins la tramitació d'un tràmit telemàtic completament automatizat de la UDIT, o que sense estar automatitzat, permeti el pagament dins el propi tràmit. El propi tràmit indica les passes a seguir (s’han d’emplenar les dades que correspongui, adjuntar la documentació sol·licitada i pagar la taxa). Per conèixer millor el seu funcionament, accediu a l'apartat Tràmits Telemàtics

- Pagament mitjançant la plataforma de l'ATIB en cas de tràmits que no tenguin habilitat el pagament dins el propi tràmit.

En el moment de tramitar, s’ha d’aportar com a documentació adjunta el justificant de pagament de la taxa. En cas que no es presenti el document de pagament de la taxa, no es tindrà per pagada y el personal de la UDIT us requerirà el pagament.

    

Per pagar la taxa s’ha d’accedir a la Plataforma de pagament de l’ATIB. Es pot accedir directament des dels enllaços dels següents documents:

PDF Llista de taxes de la UDIT amb enllaços a l'ATIB

PDF Llista de taxes del Servei de Mines amb enllaços a l'ATIB

 En cas de dubtes sobre la taxa a pagar, es recomana fer la consulta previamente a les oficines d’UDIT.

En el cas d'aguns tràmits (040 - Rectificació d'errors d'un expedient UDIT, TNI-157 - Petició d'informació i de documentació a disposició de la UDIT...) el document de taxa us serà notificat a posteriori per part del personal de la UDIT.


DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

Abans de sol·licitar la devolució d'un ingrès indegut, heu de saber que la devolució sempre es fa al titular de l'expedient que origina el dret, amb independència de qui hagi estat la persona que hagi realitzat el pagament.

  Per sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts heu de tramitar un procediment de reclamació de devolució d'ingressos indeguts. Per consultar la tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-153.


  BONIFICACIÓ DE TAXES

  La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 (BOIB núm. 178 de 30-12-2014) estableix en la disposició final primera que determinats conceptes de taxa es poden bonificar al 100% sempre que es justifiqui que el tràmit està relacionat amb l'inici d'una activitat empresarial o professional.

  Per a gaudir de la bonificació s'han de complir els següents requisits:

  1. El tràmit ha de ser bonificable. Podeu consultar-ho en el llistat de taxes o a la fitxa de cada tràmit.
  2. Emplenar i firmar la declaració d'inici d'activitat i adjuntar-la al tràmit amb la resta de documentació.

  PDF Resolució del director general d'Indústria i Energia per la qual es publica el model de declaració d'inici d'activitat.

   

  MÉS INFORMACIÓ:

  caixa@udit.caib.es