Torna

Tramitació UDIT

HABILITACIONS PROFESSIONALS

convocatoria_proves.JPG

INTRODUCCIÓ

La normativa en matèria de seguretat industrial estableix en cada reglament específic aquelles situacions en les quals una persona pot exercir una determinada activitat.  El compliment dels requisits establerts es pot acreditar de diverses maneres en funció de l'activitat a exercir i del reglament que la regula.

Únicament els reglaments que s'indiquen a continuació exigeixen a la persona interessada sol·licitar un carnet o certificat personal davant l’òrgan competent en matèria d’Indústria en la Comunitat Autònoma de manera prèvia a l'exercici de l'actividad.

  1. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis;
  2. Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats;
  3. Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions;
  4. Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades
  5. Decret 60 /2007, de 18 de maig, pel qual es regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil (OMMM).

El carnet o certificat serà vàlid a tot el territori nacional,  tendrà la validesa temporal indicada a cada reglament i s'haurà de sol·licitar a la comunitat autònoma de residència de la persona interessada. Els tràmits de sol·licitud són els següents:

Especialitat
Tràmit
Instal·lacions tèrmiques en edificis Tràmit 052 o Trámit UDIT-141
Manipulació de gasos fluorats Trámit UDIT-141
Operador de grua

Tràmit 037

Operador maquinaria minera mòbil Tràmit 038

 

REQUISITS CONCRETS PER EXERCIR LES DIFERENTS ESPECIALITATS

Per qualsevol aclariment sobre els requisits concrets per desenvolupar les diferents especialtats, es poden consultar els enllaços següents:

 

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per qualsevol aclariment sobre reconeixement de l’experiència professional i Formació Professional, es poden consultar els enllaços següents:

 

ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PRÈVIA A CURSOS REGLAMENTARIS

Per a les activitats que possibiliten la presentació d’una declaració d’experiència laboral, la justificació d’aquesta experiència s’ha de sol·licitar prèviament a la Direcció General d’Indústria per mitjà del tràmit “Certificats, còpies i informes” amb codi UDIT-078.

PDF Instrucció RI 1/2018, de 10 d'abril, del Director General de Política Industrial sobre la manera d'acreditar l'experiència laboral

En aquest cas, s’han de presentar els següents documents:

- PDF  01.020_Sol·licitud de tramitació

- PDF 02.262_Declaració de l'experiència laboral de caràcter tècnic en les matèries que s’indiquen en el Reglament i firmada per l'empresa on s'ha realitzat l'experiència professional

ž - una Vida Laboral.

CERTIFICAT D'EXPERIÈNCIA LABORAL COM A OPERARI CONTRA INCENDIS

El Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, indica, al seu Annex III: Mitjans humans mínims en empreses instal·ladores i mantenidores d'equips i sistemes de protecció contra incendis, punt 2, apartat c) que els treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat a la instal·lació i/o manteniment per a cadascun dels sistemes per als quals sol·licita l'habilitació durant almenys 12 mesos, anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, podran sol·licitar certificació acreditativa de la qualificació davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on resideixin.

La Direcció General de Política Industrial tramitarà aquestes sol·licituds, per a les quals s'haurà d'emplenar el model següent:

justificant experiència laboral operari ci.pdfjustificant experiència laboral operari ci.pdf

Aquesta sol·licitud, juntament amb la vida laboral del treballador, expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social s'ha de presentar mitjançant el tràmit UDIT-078: Certificats, còpies, i informes. La taxa, és la associada a “Informes i resolucions”.

Important: Es recorda que aquest model de sol·licitud està adreçat als treballadors que hagin prestat serveis durant almenys 12 mesos, anteriors a l'entrada en vigor del present reglament (el RD 513/2017 va entrar en vigor el 12 de desembre del 2017).

SOL·LICITUD DE CÒPIES DE CERTIFICATS EN MATÈRIA DE GASOS FLUORATS EMESOS SEGONS EL RD 795/2010 (DEROGAT PEL RD 115/2017)

La disposició transitòria única del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin  activitats que emetin gasos fluorats, indica:

Validesa de certificats existents.
Tots els certificats d’empreses i de formació existents expedits a l’empara del Reial decret 795/2010, de 16 de juny, abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret mantenen la seva validesa d’acord amb les condicions de conformitat amb les quals van ser originalment expedits, sense perjudici del que estableix aquest Reial decret respecte a la formació complementària sobre tecnologies alternatives per substituir o reduir l’ús de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i la manera segura de manipular-los. Els certificats existents que recull l’annex I, punts 1, 2 i 4, del Reial decret 795/2010, de 16 de juny, habiliten per a l’activitat de desmuntatge recollida a l’article 3 del present Reial decret.

Sobre aquesta formació complementària, a la Disposició addicional desena. Modificació dels títols i certificats de professionalitat, s'indica:

Els professionals que disposin del certificat de manipulació d’equips amb qualsevol càrrega d’acord amb l’article 3.1, així com els professionals que disposin del certificat de manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 kg de gasos fluorats per l’article 3.2, han de fer, en un termini de quatre anys, formació complementària sobre tecnologies alternatives per substituir o reduir l’ús de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i la manera segura de manipular-los.

Així doncs, atesa la obligatorietat anterior, els usuaris que sol·licitin una còpia del certificat de manipulació d’equips amb qualsevol càrrega o de menys de 3 kg de gasos fluorats, que fou expedit a l’empara del Reial decret 795/2010, hauràn d'aportar també un certificat que demostri haver rebut la formació complementària, amb un mínim de 6 hores. El usuaris en possessió de la resta de certificats segons el Reial decret 795/2010, que no requeriexen l'esmentada actualització, només hauran de presentar una sol·licitud.

El tràmit per a la sol·licitud és l' UDIT-078 Certificats, còpies, i informes.


Consulta individual de les acreditacions professionals que ha emès aquesta Direcció General.