Torna

Tramitació UDIT

Empreses manipuladores de gasos Fluorats

Els certificats de les empreses en l'ambit del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats, son atorgats pels serveis competents en matèria d'indústria de les comunitats autònomes.

Així doncs, la Direcció General de Política Industrial emetrà, a sol·licitud dels interessats, les següents certificacions d'empreses manipuladores de gasos fluorats radicades a les Illes Balears:

· Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats

· Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats

· Sistemes de protecció contra incendis

· Equips de commutació d'alta tensió

· Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic en vehicles

· Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors

La tramitació serà mitjançant la Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049). Una vegada finalitzat aquest tràmit 049, la Secció de Registre Industrial emetrà el certificat, el qual es posarà a disposició dels sol·licitants mitjançant notificació electrònica, i en paper, en el seu cas.


INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL REGISTRE DE CESSIONS I VENDES ENTRE DISTRIBUÏDORS I EMPRESES HABILITADES (Article 7.1.c) del Reial Decret 115/2017,de 17 de febrer) I SOBRE ELS APARELLS O EQUIPS PRECARREGATS DE REFRIGERACIÓ, AIRE CONDICIONAT I BOMBES DE CALOR QUE NO ESTIGUIN HERMÈTICAMENT SEGELLATS (Article 9 del Reial Decret 115/2017,de 17 de febrer.)

En virtut de l’Acord de 06/06/2018, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic és l’òrgan que assumeix les competències atribuïdes en l’article 7.1.c) del Reial decret 115/2017, mentre que també n'és l’òrgan que disposa de la competència sobre el compliment de les obligacions que estableixen els articles 9.8 i 9.9 d'aquest Reial decret.