Torna

Tramitació UDIT

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER OBTENIR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA VIGENT


En data 6 de novembre de 2021 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es convoquen les proves per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d’indústria corresponents a l’any 2022.

Es convoquen les proves corresponents a l'any 2022 per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria, competència de la Direcció General de Política Industrial, dependents dels serveis següents:

a) Servei de Seguretat Industrial

— Instal·lador de gas (categories A, B i C)

— Operador industrial de calderes

— Instal·lador de productes petrolífers líquids (categories I, II i III)

— Carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis

— Operador de grua torre

— Operador de grua mòbil autopropulsada (categories A i B)

b) Servei de Mines

— Operador de maquinària minera mòbil (arrencada i càrrega / transport intern)

Requisits d'admissió dels aspirants

Per participar en les proves d'aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir, en la data de finalització del termini d'inscripció, els requisits exigits en la normativa aplicable. Com a excepció, les persones aspirants que en la data de finalització de la inscripció se trobin rebent el curs reglamentari de formació previ a les proves de grua torre, grua autopropulsada o instal·lador/mantenidor d'instal·lacions tèrmiques, se podran inscriure a les proves però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la realització de les mateixes.

Termini de presentació de sol·licituds

Els terminis de presentació de sol·licituds per a les proves són els següents:

a) Per al primer torn de proves: del 17 de novembre de 2021 fins el 13 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

b) Per al segon torn de proves: del dia 18 d'abril de 2022 fins dia 6 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Tràmit d’inscripció a les proves

S’ha de realitzar un tràmit TNI-079 Sol·licitud d'admissió a examen

Documentació a aportar en el tràmit

S'haurà d'aportar:

- Model de sol·licitud de tramitació.pdfModel de sol·licitud de tramitació.pdf, signada per la persona que se presenta a les proves.

- Document addicional de dades, COMPLIMENTAT PER AMBDUES CARES, on s’han de assenyalar les proves a les quals es vol presentar la persona interessada.

Els dos documents anteriors hauran d’estar correctament emplenats i signats (amb signatura digital si es presenten de manera electrònica).

Cal recordar que, en l’especialitat de gasos combustibles, les persones interessades únicament poden dur a terme una prova de manera simultània. Així, en cas que una persona assenyali vàries categories dins d'aquesta especialitat, serà assignat d’ofici a la prova de la categoria més alta.

Cal recordar igualment que és motiu d’exclusió la falta d’indicació de l’illa on es desitja realitzar les proves.

- Resguard de pagament de la taxa d’examen. MOLT IMPORTANT: s’ha d’abonar una taxa per PROVA. Cada categoria és una prova. En cas d’assenyalar dos o més proves en el Document addicional de dades, la persona interessada haurà d’abonar dos o més taxes d’examen. Cal recordar que, en el cas d’operador de maquinària minera mòbil, arrencada i càrrega és una prova i transport intern n’és un altre. Les taxes es poden abonar telemàticament en aquest enllaç.

La resta de requisits que s’han d’acreditar, en funció de l’especialitat sol·licitada, es troben descrits a la Resolució per la qual es convoquen les proves.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria.

Preguntes freqüents

Al següent document pdf trobareu una llista de les preguntes freqüents sobre la tramitació de la sol·licitud d’admissió a examen de la DG de Política Industrial:

FAQ.pdfFAQ.pdf

LLISTES DE RESULTATS
Llistes per especialitat

A la següent taula podeu consultar, les llistes de resultats de la convocatòria vigent, si n’hi ha, les llistes de convocatòries anteriors i els models d'exàmens per a les diferents especialitats convocades.

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS PER ESPECIALITAT

ÀREA D'INDÚSTRIA

Instal·lador i/o mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis

Instal·lador de gas

Instal·lador de productes petrolífers líquids

Operador industrial de calderes

Operador de grua

ÀREA DE MINES

Operador de maquinària minera mòbil