Torna

Tramitació UDIT

Centres tècnics per a la instal·lació de tacògrafs digitals

Els centres tècnics de tacògrafs digitals són entitats que es dediquen a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals. Els tacògrafs digitals són aparells que registren diversos esdeveniments que poden succeir en un vehicle durant la seva conducció.

Els centres tècnics poden obtenir acreditació per a una o vàries marques de tacògrafs i han de sol·licitar l'autorització davant la Direcció General de Política Industrial. L'acreditació té una vigència d'un any al cap del qual caldrà renovar-la.

Requisits en cas de nova inscripció

1. Inscripció en el Registre integrat industrial

2. Certificació ISO 9001: 2000 vigent, emesa per organisme de certificació acreditat, per actuar sobre les marques de tacògrafs digitals sol·licitades

3. Document que acrediti que s'està tramitant certificació de la norma UNE 66926

4. Declaració que els socis, directius i personal no tenen participació en activitats de transport per carretera.

5. Certificats de qualificació professional dels responsables tècnics i els tècnics.

6. Certificat o certificats del fabricant de tacògrafs que indiquin els mitjans tècnics de què disposen.

7. Pòlissa d'assegurança, aval o garantia.

8. Certificats d'ensinistrament dels responsables tècnics i els tècnics, amb vigència superior a un any.

Requisits en cas de renovació

1. Certificat ISO 9001: 200 vigent juntament amb la certificació de la UNE 66926

2. Certificats d'ensinistrament dels responsables tècnics i els tècnics, amb vigència superior a un any


Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-008

Normativa

Reial Decret 125/2017, de 24 de febrer, pel que s'estableixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs digitals


Registre d'empreses instal·ladores de tacògrafs analògics

Les empreses instal·ladores de tacògrafs analògics són entitats que es dediquen a la instal·lació, reparació, comprovació de muntatge i revisió periòdica d'aquests instruments.  Els tacògrafs són aparells que registren diversos esdeveniments que poden succeir en un vehicle durant la seva conducció.

Les empreses poden obtenir acreditació per a una o vàries marques de dispositius de tacògrafs analògics i han de sol·licitar-la davant la Direcció General de Política Industrial. L'acreditació té una vigència indefinida.

Requisits

1. Relació de mitjans tècnics i humans necessaris per a l'execució dels treballs.

2. Declaració del titular sobre independència de la seva activitat en relació amb el transport per carretera.

3. Certificats de formació del personal de l'empresa.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-008

 

Normativa

Ordre IET/1071/2013, de 6 de juny, per la qual es regula l'autorització de tallers per a la instal·lació, reparació, comprovació i revisió periòdica de tacògrafs analògics.


Acreditació com a empreses instal·ladores i comprovadores del funcionament de dispositius de limitació de velocitat

Les empreses instal·ladores i comprovadores de dispositius de limitació de velocitat són tallers o entitats acreditades per instal·lar i comprovar el funcionament dels dispositius de limitació, abans de la matriculació dels vehicles i també en vehicles que ja estan en servei.

Les empreses poden obtenir acreditació per a una o vàries marques de dispositius de limitació de velocitat i han de sol·licitar-la davant la Direcció General de Política Industrial. L'acreditació té una vigència indefinida.

Requisits

Les certificacions individuals de superació d'un procés d'ensinistrament sobre instal·lació i comprovació del funcionament dels dispositius sobre els quals s'intervindrà, segons s'estableix en l'annex del Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, d'almenys dos treballadors de la plantilla de l'entitat o del taller, amb categoria professional mínima d'oficial de la segona categoria.

Els mitjans tècnics per a l'execució de la instal·lació i comprovació de funcionament que s'especifiquen a l'annex del Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, com a mínim.

1. Pòlissa d'assegurança, aval o garantia.

2. Declaració que els socis directius i personal no tenen participació en activitats de transport per carretera.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-008

Normativa

Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, pel que es regula la utilització, instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat en determinades categories de vehicles.


Targeta de tacògraf digital

A la pàgina web de la Direcció General de Transports es troba la normativa i guia per a l'obtenció de targetes de tacògrafs de forma telemàtica: (enllaç)