Torna

Tramitació UDIT

Entitats Col·laboradores de l'Administració (ECA) en l'àmbit de la legislació de mines

Accediu a la llista d'entitats acreditades en l'àmbit miner amb data d'actualització de 31/08/2018 (segons l'Entitat acreditativa ENAC).  

 

Documentació a presentar per ser organismes de control autoritzats (OCA) i Entitats Col·laboradores de l'Administració (ECA) en l'àmbit de la legislació de mines

- Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat mitjançant el Reial decret 863/1985, de 2 d'abril (la modificació del RD 249/2010.

- Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre de organismes de control en el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial a allò noregulat en el RGNBSM.

 

a. En cas de no haver estat autoritzat en una altra comunitat autònoma

La documentació a presentar inclou acreditar que compta amb:

- Acreditació per l'Entitat Nacional d' Acreditació (ENAC), que reconegui la seva competència tècnica per a l'avaluació de la conformitat en l'àmbit de la mineria sobre les activitats que corresponguin: Inspeccions acord amb l'article 15 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, Carregadores sobre rodes, etc... Tipus d'avaluació : Inspeccions periòdiques apartat 5 de la ITC 02.2.01 del vigent Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera , modificat per l'Ordre ITC/1607/2009.

- Mitjans materials necessaris.

- Personal amb l'adequada formació professional, tècnica i reglamentària per a l'exercici de les activitats, i que compleixi la lletra n, de l'article 16 del citat RD 2200/1995.

- Assegurança d'una quantia suficient, segons lletra m article 16 de l'esmentat RD 2200/1995.

L'òrgan competent: Quan l'organisme iniciï la seva activitat o radiqui les seves instal·lacions en el territori balear, l'òrgan competent és la Direcció General d'Industria i Energia de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

L'autorització d'aquestes entitats, que tindrà caràcter renovable, tindrà validesa per a tot el territori espanyol. Si bé, abans d'actuar en una comunitat autònoma diferent d'on radiquin les seves instal·lacions o iniciïn la seva activitat han de comunicar aquesta intenció al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. El Ministeri és l'encarregat de traslladar aquesta comunicació immediatament a les comunitats autònomes corresponents.

 

b . En cas d'haver estat autoritzat en una altra comunitat autònoma

Abans d'actuar a les Illes Balears han de comunicar aquesta intenció d'actuar en aquesta comunitat, al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç que donarà trasllat immediat a les comunitats autònomes corresponents i a la DGIE de Balears, especificant tècnic inspector, titulació i acreditació ENAC corresponent.