Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Medi i recursos hídrics

Pla especial d'actuacions en situació d'alerta i eventual sequera a les Illes Balears

A les Illes Balears, igual que altres regions mediterrànies de característiques climàtiques semblants, la sequera, quan es produeix, constitueix un seriós problema amb repercussions greus en el subministrament d'aigua, tant en quantitat com en qualitat. Per això és fonamental disposar, primer, d'indicadors que ens avisin de la seva possibilitat amb la necessària antelació i, segon, de mesures per a mitigar els seus efectes.

La legislació d'aigües encarrega a l'Administració Hidràulica de les Illes Balears l'elaboració, en l'àmbit de la seva demarcació, d'un PLA ESPECIAL D'ACTUACIÓ EN SITUACIONS D'ALERTA I EVENTUAL SEQUERA.

L’objectiu del Pla és garantir el subministrament d’aigua de qualitat a la població i evitar els efectes negatius sobre el medi ambient i l’activitat econòmica davant una possible sequera. Amb aquesta finalitat, s’estableixen mesures operatives, de planificació i prevenció, estratègiques i mitigadores per als diferents escenaris, i es detallen les actuacions que s’han de dur a terme i els organismes que les han d’executar. Per fer un seguiment més acurat de l’estat dels recursos de la comunitat autònoma, s’estableixen les unitats de demanda d’acord amb criteris hidrogeològics i de gestió, a diferència de les anteriors, que es definien per termes municipals. S’estableixen set unitats a Mallorca (una més que fins ara) i una per a cadascuna de la resta d’illes. El Pla també estableix els indicadors de sequera, que són els nivells dels aqüífers, els indicadors s’han de calcular mensualment i han de transcórrer entre tres i dos mesos, segons l’estat dels recursos, per canviar d’un nivell a un altre.

El 15 de desembre de 2017, el Consell de Govern va aprovar, mitjançant un decret, el Pla Especial d’Actuacions en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera a les Illes Balears, que va ser publicat en el BOIB núm. 155, de 19 de desembre de 2017.

     PDF Memòria

     PDF Annex